Zmiany w procesie aplikowania o wizę Schengen

23 czerwca 2015 r. zostanie wprowadzony system VIS.

W dniu 23 czerwca 2015 roku na Ukrainie oraz w innych państwach Partnerstwa Wschodniego państwa strefy Schengen wprowadzą Wizowy System Informacyjny (VIS)⊃1; . Odbywa się to w kontekście ogólnoświatowego procesu wprowadzenia VIS. System obsługuje już 16 z 23 regionów świata⊃2;; wprowadzenie systemu rozpoczęło się w październiku 2011 roku. Do końca listopada 2015 roku do systemu VIS zostaną dołączone wszystkie konsulaty państw członkowskich strefy Schengen na całym świecie.

Główna zmiana dla obywateli Ukrainy od dnia 23 czerwca 2015 roku będzie polegała na tym, że wszyscy aplikujący o wizę będą zmuszeni stawiać się osobiście w konsulacie w celu pobrania ich danych biometrycznych (odcisków palców i zdjęcia cyfrowego). Ta procedura jest prosta i nieuciążliwa. Dotyczy ona w szczególności krótkoterminowych wiz Schengen (maksymalny okres pobytu 90 dni w ciągu każdych 180 dni).

Do wszystkich kolejnych wniosków wizowych składanych na przestrzeni 5 lat po dokonaniu tej procedury, odciski palców wnioskodawcy będą kopiowane z informacji, która mieści się w systemie VIS z poprzedniego wniosku. Innymi słowami, odciski palców są pobierane raz w okresie 5 lat i są one ważne dla każdego wniosku na wizę Schengen w ciągu 5 lat (na przykład na długoterminową wizę wielokrotną)⊃3;.

Wyjątek stanowią następujące kategorie osób:

Dzieci do lat 12
Osoby, od których niemożliwie jest pobranie odcisków palców;
Głowy państw i członkowie rządów (jak również członkowie delegacji oficjalnych oraz ich współmałżonkowie), jeżeli podróżują w celach oficjalnych.

W praktyce oznacza to, że pierwsza osobista wizyta osoby w konsulacie państwa członkowskiego strefy Schengen po 23 czerwca będzie trochę dłuższa. Będzie to czas niezbędny dla pobrania danych biometrycznych. Wszystkie pozostałe procedury (w szczególności opłata wizowa, formularz wniosku wizowego) pozostają bez zmian.

Jednak potrzeba wprowadzenia nowego systemu może spowodować potencjalną komplikację procesu złożenia aplikacji z powodu jego przeciążenia. Wnioskodawcy powinni o tym pamiętać.
_____________
⊃1; Wizowy System Informacyjny (VIS) – system wymiany danych między państwami członkowskimi strefy Schengen dot. wiz krótkoterminowych. Głównym zadaniem VIS jest uproszczenie procedury złożenia wniosku wizowego oraz szybsza i bezpieczniejsza kontrola graniczna.
⊃2; System obsługuje już państwa Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Południowej i Północnej, Australii, Azji Południowo-Wschodniej, Azji Centralnej, Bałkanów Zachodnich oraz Turcję.
⊃3; Jednak w szczególnych przypadkach, takich jak uzasadnione wątpliwości dot. osoby wnioskodawcy, konsulaty nadal będą pobierać odciski palców w tym okresie czasu.­

Celem wprowadzenia systemu VIS jest ochrona wnioskodawców od kradzieży ich tożsamości oraz zapobieganie oszustwom z dokumentami i handlowi wizami. Na przykład, pobranie odcisków palców, szeroko wykorzystywane w państwach UE, ma na w celu podniesienie poziomu zabezpieczenia rożnych dokumentów (dowody osobiste, paszporty) Wykorzystanie danych biometrycznych w celu potwierdzenia tożsamości osoby, która posiada wizę będzie prowadziło do dokładniejszej, szybszej i bezpieczniejszej kontroli granicznej.

Odpowiedzi na najczęśćiej zadawane pytania (FAQ):

Czy wizy Schengen wydane do dnia 23 czerwca 2015 roku będą nadal ważne?
Tak, wizy pozostaną ważne.

Jeżeli ja już posiadam paszport biometryczny, czy muszę również oddać swoje odciski palców?
Tak, właściciele paszportów biometrycznych, którzy będą aplikować po raz pierwszy po 23 czerwca, muszą również stawić się osobiście do konsulatu w celu złożenia aplikacji na krótkoterminowa wizę Schengen.

W ogóle istnieją dwa różne, niezależne od siebie, systemy przechowywania danych biometrycznych. Paszporty biometryczne z odciskami palców właściciela są wydawane przez ukraińskie organy władzy. Natomiast systemem VIS kieruje nie władza ukraińska, a organy władzy państw członkowskich strefy Schengen, które nie mają dostępu do danych, które są przechowywane na chipach ukraińskich paszportów biometrycznych.

Czy wprowadzenie procedury VIS spowoduje podwyższenie opłaty za wizę?
Nie, opłata za wydanie wizy zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.

Czy nowe wymagania oznaczają, iż ukraińscy aplikanci napotkają nowe problemy? Czy nie jest ono skierowana przeciwko obywatelom ukraińskim?
Absolutnie nie. Ta innowacja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa procesu wizowego. Odciski palców będą pobierane tylko za pierwszym razem i ta informacja będzie wykorzystywana w ciągu 5 lat w celu otrzymania następnej wizy.

Takie same wymagania i procedury wkrótce będą dotyczyły wszystkich wnioskodawców na całym świecie. Stosunek do obywateli Ukrainy jest taki sam, jak i stosunek do wszystkich obywateli na świecie.

Czy ta innowacja oznacza, że ruch bezwizowy dla Ukraińców zostanie odłożony?
Nie, w żaden sposób. Te dwa procesy nie są ze sobą połączone. Wprowadzenie biometrii jest procesem światowym a liberalizacja ruchu bezwizowego jest procesem, który odbywa się miedzy UE i Ukrainą. Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy posiadających biometryczne paszporty zostanie wprowadzony jak tylko Ukraina spełni zobowiązania przejęte na siebie w procesie integracji.

Co się stanie z aplikacjami wizowymi tych osób, które z różnych przyczyn odmówią oddawania odcisków palców?
W przypadku odmowy złożenia danych biometrycznych, wnioskodawcy ci nie dostaną wizy Schengen. Jednocześnie istnieje szereg kategorii obywateli, którzy nie muszą składać swoich danych biometrycznych:

Dzieci do lat 12;
Osoby, od których niemożliwe jest pobranie odcisków palców;
Głowy państw i członkowie rządów (jak również członkowie delegacji oficjalnych oraz ich współmałżonkowie), jeżeli podróżują w celach oficjalnych.

Czy są dodatkowe porady dla osób ubiegających się o wizę Schengen przed wprowadzeniem VIS?
Podróżni planujący aplikować o wizę Schengen w czerwcu powinni zwrócić uwagę, iż kilka dni przed 23 czerwca konsulaty państw członkowskich strefy Schengen mogą być zamknięte lub ograniczyć przyjmowanie dokumentów od aplikantów w związku z przeprowadzeniem robót związanych z wprowadzeniem nowego systemu.

Jeżeli Państwo zaplanowaliście podróż na koniec czerwca/początek lipca prosimy o rozważenie możliwości złożenia dokumentów o kilka tygodni wcześniej.

Konsulaty i centra wizowe będą musiały przeprowadzić szkolenie własnego personelu, wprowadzić i opanować nowe procedury pracy. Pochłonie to czas przeznaczony zwykle na przyjmowanie wniosków wizowych.

Jaką będzie rola centrów wizowych?
Ich rola pozostanie niezmieniona. Będą one pomagać konsulatom państw członkowskich strefy Schengen, które z nimi współpracują, na etapie przygotowawczym przyjmowania wniosków wizowych. Centra te będą również wyposażone w urządzenia elektroniczne do pobierania danych biometrycznych, które następnie będą bezpośrednio przesyłane do konsulatu odpowiedniego państwa strefy Schengen i przechowywane w bazie danych VIS.

Czy pozostanie możliwość aplikowania o wizę za pośrednictwem akredytowanej agencji turystycznej?
Po 23 czerwca, wnioskodawcy powinni stawiać się osobiście w konsulacie (lub centrum wizowym) w celu oddania swoich danych biometrycznych. Następne, złożenie aplikacji wizowych w granicach lat 5 może odbywać się za pośrednictwem agencji turystycznych.

Dane biometryczne nie mogą być zbierane przez pośredników komercyjnych (na przykład przez agencję turystyczną).

W jaki sposób moje dane personalne są ochronione w VIS?
Rygorystyczne przepisy dotyczące danych osobowych są określone przez przepisy prawne związane z funkcjonowaniem VIS. Są one również kontrolowane przez odpowiednie krajowe i europejskie organy do spraw ochrony danych.

Dane personalne wnioskodawcy są przechowywane w VIS maksymalnie przez okres 5 lat od daty ukończenia okresu ważności wydanej wizy, lub od nowej daty ukończenia okresu ważności wydanej wizy, w przypadku, gdy jej termin ważności został przedłużony, lub od daty podjęcia negatywnej odpowiedzi przez kompetentne organy władzy w sprawie aplikacji wizowej.

Każda osoba ma prawo do otrzymania informacji dot. jej danych w VIS od państwa członkowskiego strefy Schengen, które wprowadziło jej dane do systemu. Każda osoba może wymagać aby jej niedokładne dane zostały poprawione, dane zebrane w nielegalny sposób usunięte z systemu.

W każdym państwie strefy Schengen kompetentne organy krajowe przeprowadzają niezależną kontrolę opracowania danych personalnych wprowadzonych do VIS przez dane państwo.

Inspektor europejski do spraw ochrony danych dokonuje kontroli procesu opracowania danych przez organy zarządu VIS.

Kto będzie miał dostęp do VIS?
Bezpośredni dostęp do dodanych przechowywanych w VIS mają organy władzy państw członkowskich strefy Schengen odpowiadające za wydanie wiz, organy kontroli granicznej i imigracyjnej oraz służby udzielające azylu na terytorium danego państwa.

Z reguły, dane z VIS nie mogą być przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

Od dnia 1 września 2013 roku organy ochrony porządku publicznego państw członkowskich strefy Schengen mogą zwrócić się z zapytaniem o dostęp do danych VIS zgodnie z bardzo rygorystycznymi przepisami prawnymi i wyłącznie w celu zapobiegania oraz prowadzenia dochodzeń w sprawach związanych z terroryzmem i innymi ciężkimi kryminalnymi przestępstwami. W tym celu dostęp do VIS posiada Europol.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o VIS?
Dodatkową informację o VIS można uzyskać na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/vis.
(informacja w języku angielskim).

Link bezpośredni: lwow.msz.gov.pl

Źródło: Konsulat Generalny RP we Lwowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X