Z Ukrainy na Katolicki Uniwersytet Lubelski Antoni Dębiński, rektor KUL (Fot. kul.pl)

Z Ukrainy na Katolicki Uniwersytet Lubelski

Katolicki Uniwersytet Lubelski, który od 2005 nosi nazwę Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, szczyci się swym wieloletnim Profesorem, obecnie świętym, zgłębia i upowszechnia jego nauczanie oraz realizuje pragnienie papieża Polaka, który od początku swego pontyfikatu miał świadomość konieczności budowania pomostów między wschodnią i zachodnią Europą na bazie teologii, historii i kultury.

„Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem” – mówił Jan Paweł II w Gnieźnie w 1997 r.

Młodzi ludzie z państw Europy Środkowo-Wschodniej już od ponad 20 lat przyjeżdżają studiować na KUL. W ciągu tych lat ich liczba nieustannie wzrasta. Wśród naszych studentów cudzoziemców zawsze największy odsetek stanowili ci pochodzący z Ukrainy. Obecnie na KUL kształci się 288 osób z tego kraju, co stanowi około 60% ogólnej liczby studentów przybyłych z zagranicy.

Początkowo studenci z Ukrainy byli głównie stypendystami Fundacji Jana Pawła II oraz rządu polskiego. Program stypendialny Fundacji Jana Pawła II, który realizowany jest w Lublinie od 1990 roku z inicjatywy profesora naszego Uniwersytetu ks. Mariana Radwana SCJ, wpisujący się w ideę papieża Jana Pawła II, ma na celu pomoc w kształceniu młodzieży ze Wschodu w duchu kultury chrześcijańskiej i nauki Kościoła katolickiego. W tym roku mija 25 lat od chwili rozpoczęcia realizacji wspomnianego programu stypendialnego Fundacji na KUL. Obecnie jest nim objętych około 150 osób z krajów byłego ZSRR, w tym około 100 pochodzi z Ukrainy. Warto podkreślić, że stypendyści Fundacji Jana Pawła II kształcą się na KUL bezpłatnie. Nie wnoszą oni żadnych opłat. To z całą pewnością pozwala na szersze rozwijanie ich zainteresowań i pasji. Pełną informację o możliwości uzyskania stypendium Fundacji można znaleźć na stronie internetowej Domu Fundacji Jana Pawła II – www.dfjp2.pl.

Na podobnych warunkach studiują na KUL stypendyści rządu polskiego. W bieżącym roku akademickim naukę pobiera ponad 40 studentów z Ukrainy w ramach różnych rządowych programów stypendialnych. Spośród nich część osób otrzymuje stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, a część jest uczestnikami programu stypendialnego dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. Ponadto w tym roku akademickim nasz uniwersytet odwiedziła grupa studentów z Ukrainy na zasadach wymiany międzynarodowej w ramach programu stypendialnego „Polski Erasmus dla Ukrainy”. Z ofertą stypendialną rządu polskiego można zapoznać się na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (www.buwiwm.edu.pl). Dzięki podpisanej umowie o współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Archidiecezją Lwowską obrządku łacińskiego oraz rzymskokatolickimi diecezjami kamieniecko-podolską i kijowsko-żytomierską od 2012 roku dyplom naszej Uczelni otrzymują również absolwenci seminariów duchownych wspomnianych diecezji oraz studenci Instytutu Nauk Religijnych w Gródku Podolskim.

Studenci z Ukrainy nieprzypadkowo wybierają Lublin i nasz Uniwersytet. Jest to oczywiście związane z bliskim sąsiedztwem Lubelszczyzny, ale także z coraz większą atrakcyjnością naszego miasta, regionu i wielu uczelni. Za wyborem Lublina i KUL przemawia prawie 100-letnia tradycja najstarszej lubelskiej uczelni oraz pierwszego katolickiego uniwersytetu w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin – to także jeden z największych ośrodków przemysłowych, ekonomicznych i naukowych wschodniej Polski; miasto, które od wieków pełni rolę mostu pomiędzy Wschodem a Zachodem i łączy tradycję z nowoczesnością.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, założony w 1918 roku, należy do najważniejszych ośrodków akademickich naszego miasta. Ma bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do kandydatów z Polski i zagranicy, pragnących podjąć studia w języku polskim (48 kierunków do wyboru) lub w języku angielskim (na 6 kierunkach). Zachęcam do zapoznania się z pełną ofertą studiów na KUL na stronie: www.kul.pl/kandydat.

Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że młodzież z Ukrainy podejmująca studia na KUL najchętniej wybiera studia na różnych kierunkach na Wydziale Nauk Społecznych. Do najpopularniejszych należą m.in.: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, psychologia czy stosunki międzynarodowe. Kandydaci z Ukrainy studiują również na Wydziale Nauk Humanistycznych na następujących kierunkach: filologia angielska, filologia polska, filologia słowiańska i historia. Dużym zainteresowaniem młodzieży z Ukrainy cieszą się również nowe kierunki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, np. europeistyka czy prawo w biznesie. Nowo otwarte „Prawo w biznesie” ma na celu kształcenie managerów firm i spółek handlowych na rynek lokalny i europejski, także ukraiński. W ostatnim okresie jest również zauważalny stały wzrost zainteresowania informatyką na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu. Informatyka to przyszłość każdej firmy i przedsiębiorstwa. Mamy ambicję kształcić także studentów ze wschodu. Od początku lat 90. młodzi ludzie z Ukrainy studiują również na Wydziale Teologii na kierunku teologia i nauki o rodzinie.

Nasi studenci z Ukrainy pochodzą z różnych zakątków swego kraju, reprezentując niemal wszystkie jego regiony. Najwięcej osób pochodzi tradycyjnie z zachodnich obwodów (lwowski, łucki, tarnopolski czy rówieński) oraz Ukrainy centralnej (obwód kijowski, żytomierski, winnicki, chmielnicki). W tym roku akademickim na nasz Uniwersytet przyjechała również około 70 osobowa grupa studentów ze wschodnich regionów kraju, głównie z obwodu dniepropietrowskiego. Są również studenci pochodzący z terenów objętych walkami (obwód doniecki i ługański) oraz z okupowanego przez Rosję Krymu.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest otwarty na młodzież z Ukrainy pragnącą podjąć studia na tej renomowanej uczelni, mającej swoją katolicką tożsamość i misję, cieszącą się u znaniem w kraju i na świecie. Wyrazem naszej troski o tych studentów jest m.in. powołanie na początku tego roku akademickiego Sekcji Obsługi Studentów Cudzoziemców, która zajmuje się pomocą w sprawach organizacyjnych. Kandydaci rozmawiający w języku rosyjskim lub ukraińskim mogą uzyskać tu pełną informację o możliwości podjęcia studiów na KUL telefonicznie (+48 81 445 42 16; +48 507 638 886), mailowo (study@kul.pl) lub przez skype’a (study_at_kul). Ponadto w kwietniu 2015 roku we współpracy z Żytomierskim Obwodowym Związkiem Polaków Ukrainy został otwarty Punkt Informacyjno-Edukacyjny KUL w Żytomierzu (ul. Teatralna 17/20, pok. 116, tel. +380 983 436 990; +380 983 175 186), mający na celu promowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, informowanie młodzieży na Ukrainie o możliwości podjęcia studiów na KUL, jak również organizowanie we współpracy z miejscowym Związkiem Polaków Ukrainy wspólnych projektów i programów skierowanych na podwyższenie kwalifikacji nauczycieli języka polskiego na Żytomierszczyźnie oraz na nauczanie dzieci i młodzieży języka i kultury polskiej. Jest to pierwszy taki punkt na Ukrainie.

Zachęcam więc do odwiedzenia Lublina i naszego Uniwersytetu, a młodzież z Ukrainy, pragnącą podjąć studia w Polsce, do wyboru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

***
Antoni Dębiński, ksiądz katolicki, profesor zwyczajny nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Tekst ukazał się w nr 11 (231) 16-29 czerwca 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X