Z Ukrainy na Katolicki Uniwersytet Lubelski

Z Ukrainy na Katolicki Uniwersytet Lubelski Antoni Dębiński, rektor KUL (Fot. kul.pl)

Katolicki Uniwersytet Lubelski, który od 2005 nosi nazwę Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, szczyci się swym wieloletnim Profesorem, obecnie świętym, zgłębia i upowszechnia jego nauczanie oraz realizuje pragnienie papieża Polaka, który od początku swego pontyfikatu miał świadomość konieczności budowania pomostów między wschodnią i zachodnią Europą na bazie teologii, historii i kultury.

„Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem” – mówił Jan Paweł II w Gnieźnie w 1997 r.

Młodzi ludzie z państw Europy Środkowo-Wschodniej już od ponad 20 lat przyjeżdżają studiować na KUL. W ciągu tych lat ich liczba nieustannie wzrasta. Wśród naszych studentów cudzoziemców zawsze największy odsetek stanowili ci pochodzący z Ukrainy. Obecnie na KUL kształci się 288 osób z tego kraju, co stanowi około 60% ogólnej liczby studentów przybyłych z zagranicy.

Początkowo studenci z Ukrainy byli głównie stypendystami Fundacji Jana Pawła II oraz rządu polskiego. Program stypendialny Fundacji Jana Pawła II, który realizowany jest w Lublinie od 1990 roku z inicjatywy profesora naszego Uniwersytetu ks. Mariana Radwana SCJ, wpisujący się w ideę papieża Jana Pawła II, ma na celu pomoc w kształceniu młodzieży ze Wschodu w duchu kultury chrześcijańskiej i nauki Kościoła katolickiego. W tym roku mija 25 lat od chwili rozpoczęcia realizacji wspomnianego programu stypendialnego Fundacji na KUL. Obecnie jest nim objętych około 150 osób z krajów byłego ZSRR, w tym około 100 pochodzi z Ukrainy. Warto podkreślić, że stypendyści Fundacji Jana Pawła II kształcą się na KUL bezpłatnie. Nie wnoszą oni żadnych opłat. To z całą pewnością pozwala na szersze rozwijanie ich zainteresowań i pasji. Pełną informację o możliwości uzyskania stypendium Fundacji można znaleźć na stronie internetowej Domu Fundacji Jana Pawła II – www.dfjp2.pl.

Na podobnych warunkach studiują na KUL stypendyści rządu polskiego. W bieżącym roku akademickim naukę pobiera ponad 40 studentów z Ukrainy w ramach różnych rządowych programów stypendialnych. Spośród nich część osób otrzymuje stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, a część jest uczestnikami programu stypendialnego dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. Ponadto w tym roku akademickim nasz uniwersytet odwiedziła grupa studentów z Ukrainy na zasadach wymiany międzynarodowej w ramach programu stypendialnego „Polski Erasmus dla Ukrainy”. Z ofertą stypendialną rządu polskiego można zapoznać się na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (www.buwiwm.edu.pl). Dzięki podpisanej umowie o współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Archidiecezją Lwowską obrządku łacińskiego oraz rzymskokatolickimi diecezjami kamieniecko-podolską i kijowsko-żytomierską od 2012 roku dyplom naszej Uczelni otrzymują również absolwenci seminariów duchownych wspomnianych diecezji oraz studenci Instytutu Nauk Religijnych w Gródku Podolskim.

Studenci z Ukrainy nieprzypadkowo wybierają Lublin i nasz Uniwersytet. Jest to oczywiście związane z bliskim sąsiedztwem Lubelszczyzny, ale także z coraz większą atrakcyjnością naszego miasta, regionu i wielu uczelni. Za wyborem Lublina i KUL przemawia prawie 100-letnia tradycja najstarszej lubelskiej uczelni oraz pierwszego katolickiego uniwersytetu w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin – to także jeden z największych ośrodków przemysłowych, ekonomicznych i naukowych wschodniej Polski; miasto, które od wieków pełni rolę mostu pomiędzy Wschodem a Zachodem i łączy tradycję z nowoczesnością.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, założony w 1918 roku, należy do najważniejszych ośrodków akademickich naszego miasta. Ma bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do kandydatów z Polski i zagranicy, pragnących podjąć studia w języku polskim (48 kierunków do wyboru) lub w języku angielskim (na 6 kierunkach). Zachęcam do zapoznania się z pełną ofertą studiów na KUL na stronie: www.kul.pl/kandydat.

Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że młodzież z Ukrainy podejmująca studia na KUL najchętniej wybiera studia na różnych kierunkach na Wydziale Nauk Społecznych. Do najpopularniejszych należą m.in.: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, psychologia czy stosunki międzynarodowe. Kandydaci z Ukrainy studiują również na Wydziale Nauk Humanistycznych na następujących kierunkach: filologia angielska, filologia polska, filologia słowiańska i historia. Dużym zainteresowaniem młodzieży z Ukrainy cieszą się również nowe kierunki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, np. europeistyka czy prawo w biznesie. Nowo otwarte „Prawo w biznesie” ma na celu kształcenie managerów firm i spółek handlowych na rynek lokalny i europejski, także ukraiński. W ostatnim okresie jest również zauważalny stały wzrost zainteresowania informatyką na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu. Informatyka to przyszłość każdej firmy i przedsiębiorstwa. Mamy ambicję kształcić także studentów ze wschodu. Od początku lat 90. młodzi ludzie z Ukrainy studiują również na Wydziale Teologii na kierunku teologia i nauki o rodzinie.

Nasi studenci z Ukrainy pochodzą z różnych zakątków swego kraju, reprezentując niemal wszystkie jego regiony. Najwięcej osób pochodzi tradycyjnie z zachodnich obwodów (lwowski, łucki, tarnopolski czy rówieński) oraz Ukrainy centralnej (obwód kijowski, żytomierski, winnicki, chmielnicki). W tym roku akademickim na nasz Uniwersytet przyjechała również około 70 osobowa grupa studentów ze wschodnich regionów kraju, głównie z obwodu dniepropietrowskiego. Są również studenci pochodzący z terenów objętych walkami (obwód doniecki i ługański) oraz z okupowanego przez Rosję Krymu.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest otwarty na młodzież z Ukrainy pragnącą podjąć studia na tej renomowanej uczelni, mającej swoją katolicką tożsamość i misję, cieszącą się u znaniem w kraju i na świecie. Wyrazem naszej troski o tych studentów jest m.in. powołanie na początku tego roku akademickiego Sekcji Obsługi Studentów Cudzoziemców, która zajmuje się pomocą w sprawach organizacyjnych. Kandydaci rozmawiający w języku rosyjskim lub ukraińskim mogą uzyskać tu pełną informację o możliwości podjęcia studiów na KUL telefonicznie (+48 81 445 42 16; +48 507 638 886), mailowo (study@kul.pl) lub przez skype’a (study_at_kul). Ponadto w kwietniu 2015 roku we współpracy z Żytomierskim Obwodowym Związkiem Polaków Ukrainy został otwarty Punkt Informacyjno-Edukacyjny KUL w Żytomierzu (ul. Teatralna 17/20, pok. 116, tel. +380 983 436 990; +380 983 175 186), mający na celu promowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, informowanie młodzieży na Ukrainie o możliwości podjęcia studiów na KUL, jak również organizowanie we współpracy z miejscowym Związkiem Polaków Ukrainy wspólnych projektów i programów skierowanych na podwyższenie kwalifikacji nauczycieli języka polskiego na Żytomierszczyźnie oraz na nauczanie dzieci i młodzieży języka i kultury polskiej. Jest to pierwszy taki punkt na Ukrainie.

Zachęcam więc do odwiedzenia Lublina i naszego Uniwersytetu, a młodzież z Ukrainy, pragnącą podjąć studia w Polsce, do wyboru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

***
Antoni Dębiński, ksiądz katolicki, profesor zwyczajny nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Tekst ukazał się w nr 11 (231) 16-29 czerwca 2015

X