Współpraca regionalna Polski i Ukrainy – próba diagnozy

Współpraca regionalna Polski i Ukrainy – próba diagnozy

11 czerwca br. w miejscowości Jaremcze odbyło się XI spotkanie Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej. W spotkaniu udział wzięli dyplomaci obu państw.

– Rada podejmuje decyzje w kluczowych pytaniach współpracy międzyregionalnej, określa ogólne tendencje rozwoju i zasady działania, przekazuje propozycje do odpowiednich urzędów w obu państwach, opracowuje programy działania, które są skierowane na rozwój współpracy w wymiarze transgranicznym i międzyregionalnym na poziomie województw Polski i Ukrainy – wyjaśnił ukraiński wiceminister spraw zagranicznych Wiktor Majko. – W składzie Rady działają poszczególne komisje ds. spraw przejść granicznych i infrastruktury, rozwoju infrastruktury komunikacyjnej przygranicznych regionów Polski i Ukrainy, planowania przestrzennego i współpracy transgranicznej.

W czasie spotkania strony oceniły dotychczasową pracę i określiły plan działań Komisji, również w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń. Omawiano też problemy dotyczące wykorzystania funduszy europejskich, dokonano przeglądu materiałów informacyjnych „Infostat Ukraina-Polska” i prezentację polskich i ukraińskich projektów, które są realizowane w woj. iwano-frankiwskim.

Na pytania dziennikarzy odpowiada wiceminister RP Piotr Stachańczyk (od prawej). Tłumaczy zastępca ambasadora RP na Ukrainie Dariusz Górczyński (Fot. Sabina Różycka)

Współpraca na granicy
– Ukraina jest partnerem strategicznym i trudno wymienić dziedziny w których nie współpracujemy – mówił Piotr Stachańczyk, wiceminister spraw zagranicznych RP. – Mamy wspólną granicę, należy poprawiać i rozwijać jej infrastrukturę. Mamy już konkretne osiągnięcia. Do końca 2013 roku planujemy rozdzielenie ruchu osobowego i towarowego na przejściu Krakowiec-Korczowa. Należy omówić celowość budowy odcinka drogi M-10 po stronie ukraińskiej. Osiągnięciem jest też planowane na koniec 2013 roku otwarcie przejścia Budomierz-Hruszów, a na rok 2014 – Uhrynów-Dołhobyczów. Strona polska ma nadzieję, że po stronie ukraińskiej dołożone będą wszelkie starania, aby zbudować drogę dojazdową do przejścia Budomierz-Hruszów. Należy to zrobić, aby nie zerwać terminów otwarcia przejścia.

Polsko-ukraińska międzyrządowa rada koordynacyjna ds. współpracy międzyregionalnej z satysfakcją przyjęła decyzję Gabinetu Ministrów Ukrainy o stworzeniu przejścia granicznego Malchowice – Niżankowice. Strona polska podjęła już prace projektowe nowego przejścia granicznego. Zwiększona zostanie ilość osób zatrudnionych na pieszym przejściu Szegini – Medyka. Aby usprawnić ruch graniczny należy przeprowadzić badania przepraw mostowych pomiędzy Jahodynem i Dorohuskiem i Uściługiem a Zosinem. Na tym ostatnim należałoby przebudować most na rzece Bug.

Konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd i konsul Marcin Zieniewicz (Fot. Sabina Różycka)

Wizy, kultura i powodzie
Dla mieszkańców Ukrainy pewnym pocieszeniem może być fakt, że prowadzone są rozmowy ze stroną polską o skasowaniu ruchu wizowego. – Strona ukraińska wypowiada swoje oczekiwania, a Polska idzie nam na rękę. Rozumiemy, że Polska, ma zobowiązania jako członek Unii Europejskiej – powiedział Wiktor Majko. – Polska nie może działać na własną rękę prowadząc politykę wizową w stosunku do Ukrainy. Swoje działania musi uzgadniać z Brukselą. UE może tej propozycji nie poprzeć. Jednak Polska jest naszym największym sojusznikiem politycznym. Jeśli chodzi o gospodarkę, to należy kontynuować i realizować projekty inwestycyjne. Będziemy rozmawiać o rozszerzeniu udziału firm ukraińskich na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na razie na jej parkiecie jest 11 firm ukraińskich. Jest to swego rodzaju straż przednia. Oprócz tego współpracujemy, realizując społeczno-kulturalne projekty. Jest to zrozumiałe, bo jednoczy nas wspólna historia. Ostatnio Polska i Ukraina są poszkodowane przez powodzie. Strona ukraińska zaproponowała wspólne działania na szczeblu międzyrządowym, w celu niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Ma być stworzona grupa robocza i oddział ratownictwa, który będzie przerzucany na tereny zagrożone powodziami. Centra dowodzenia będą się mieściły w stolicach obu państw. Stamtąd będą koordynowane działania i wysyłani ratownicy.

Wiceminister Ukrainy Wiktor Majko (od lewej) i ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malski (Fot. Sabina Różycka)

Z województwa do Instytutu Karpat
Współpraca międzyregionalna, przede wszystkim z Polską, od dawna jest priorytetem na Przykarpaciu. Dzięki wspólnym działaniom ze stroną polską w regionie zrobiono już bardzo wiele. – Z inicjatywy władz województwa podkarpackiego władze administracjyjne województwa iwano-frankiwskiego stały się współzałożycielem Instytutu Karpat. Jest to organizacja, która ma za zadanie wdrażanie wspólnych projektów w Euroregionie Karpaty – podkreślił wicegubernator Przykarpacia Roman Iwanicki. – Przecież te góry są naszym wspólnym bogactwem, ponosimy za nią wspólną odpowiedzialność. Istnieje polsko-ukraiński projekt uniwersytetów – Warszawskiego i Przykarpackiego, dzięki któremu zostanie odbudowane dawne obserwatorium astronomiczne na górze Pop Iwan. Powstanie tam centrum badań meteorologicznych, sejsmologicznych, biologicznych i ekologicznych dla naukowców z obu państw. Iwanicki zwrócił się z apelem do rady koordynacyjnej o wspieranie realizacji tego projektu i uznanie go za priorytetowy.

Podczas spotkania uczestnicy podkreślali, że przedstawiciele Przykarpacia są stałymi uczestnikami imprez organizowanych przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Dla regionu ważne są też doświadczenia Polski w wydobyciu gazu łupkowego, które znacznie wyprzedzają ukraińskie. Wicegubernator podkreślił, że na Przykarpaciu działa już 119 przedsiębiorstw założonych przez polskich inwestorów. To głównie mały biznes. Dominuje przemysł chemiczny, obróbka drewna, przemysł lekki, spożywczy i rolnictwo. Ilość przedsiębiorstw rośnie z roku na rok.

Sabina Różycka
Tekst ukazał się w nr 11 (183) 14–27 czerwca 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X