Wicepremierzy o współpracy gospodarczej

Wicepremierzy o współpracy gospodarczej

W Kijowie pod przewodnictwem Borysa Kolesnikowa, wicepremiera i ministra infrastruktury Ukrainy oraz Waldemara Pawlaka, wicepremiera, ministra gospodarki RP, odbyło się V polsko-ukraińskie posiedzenie Komisji ds. Współpracy Ekonomicznej.

Uwagę zwrócono na szeroki krąg pytań – od handlu i współpracy inwestycyjnej po turystykę i migrację zarobkową. Strony zaznaczyły, że bilans obrotów handlowych pomiędzy Polską i Ukrainą wzrósł. Eksport polskich towarów na Ukrainę wzrósł o 19,8%, a import towarów z Ukrainy o 53%. Omawiając kwestie energetyki, wicepremierzy wyrazili zadowolenie ze wznowienia dostaw energii.

W celu wsparcia projektów, skierowanych na zwiększenie energoefektywności i energooszczędności, strona ukraińska zwróciła się o poparcie swych potrzeb finansowych na sumę 230 mln euro, na posiedzeniu kolejnego spotkania inwestorów Funduszu Partnerstwa Wschodnioeuropejskiego w kwestii energoefektywności i środowiska naturalnego, planowanego na listopad 2012 roku.

Przy omawianiu współpracy w sferze surowców energetycznych (głównie ropy naftowej i gazu) strony wspomniały o wciąż istniejącym potencjale niezrealizowanego projektu euro-azjatyckiego naftowego korytarza w ramach systemu „Sarmacja” i budowie rurociągu Brody-Płock. W płaszczyźnie energetyki jądrowej strony omówiły uczestnictwo strony ukraińskiej w budowie elektrowni atomowej w Polsce, sprzyjanie wsparciu rozwoju infrastruktury Polski w sferze energetyki jądrowej i organizacji staży dla przedstawicieli atomistyki z Polski na Ukrainie.

Uzgodniono, że współpraca w sferze rolnictwa powinna polegać na handlu produktami spożywczymi i usuwaniu barier w tej kwestii. W sferze transportowej jest konieczność stworzenia odpowiednich warunków do komfortowego przemieszczania się, podpisania umowy o ruchu powietrznym, o budowie infrastruktury dróg podjazdowych do przejść granicznych, w szczególności do nowotworzonych. Polska i Ukraina opracowują umowy o transporcie morskim, o utrzymaniu mostów na granicach i o kolejowym ruchu granicznym.

Wśród innych kwestii – omawiano włączenie strony polskiej do opracowania ruchu kontenerowego pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym. Obie strony zaznaczyły konieczność rozwoju transgranicznego ruchu kołowego, turystyki, a również wymiany informacji o rozwoju turystyki po obu stronach granicy, certyfikacji usług turystycznych i możliwości współpracy w regionie karpackim.

W sferze współpracy bankowej odznaczono wzrost zainteresowania ze strony kapitału ukraińskiego polskim rynkiem papierów wartościowych. Omówiono warunki stworzenia w Kijowie polsko-ukraińskiej izby przemysłowo-handlowej oraz klubu ukraińskich inwestorów na giełdzie warszawskiej. W kwestii przedsiębiorczości ukraińska strona zainteresowana jest rozwojem wspólnych programów rozwoju infrastruktury biznesowej, wymianą doświadczeń w kwestii kredytowania i finansowania małej i średniej przedsiębiorczości. Strona ukraińska wystąpiła z inicjatywą wzmocnienia kontaktów poprzez wspólny udział w seminariach, konferencjach, ekspozycjach.

Na spotkaniu poruszono też kwestię migracji zarobkowej, wymiany informacji co do legalizacji pobytu i stworzenia mechanizmów pośrednictwa pracy w ramach „Koncepcji przestrzennego rozwoju terenów przygranicznych Polski i Ukrainy”. Na zakończenie rozmów obaj wicepremierzy podpisali Protokół V posiedzenia polsko-ukraińskiej międzyrządowej komisji współpracy gospodarczej.

Sabina Różycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X