Rekultywacja Borysławia i Stebnika sprawą wspólną

Rekultywacja Borysławia i Stebnika sprawą wspólną

Przed tygodniem na wydziale biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Franki zaprezentowano unijny projekt „Integracja środowisk naukowych Polski i Ukrainy na terenach transgranicznych”. Projekt będzie realizowany wspólnie przez naukowców wydziału biologii uczelni drohobyckiej i wydziału agrobiologicznego Rzeszowskiego Uniwersytetu im. Królowej Jadwigi.

Projekt Unii Europejskiej polega na nawiązaniu kontaktów pomiędzy polskimi i ukraińskimi naukowcami w czasie wspólnych seminariów, konferencji i badań laboratoryjnych w dziedzinie biologii, ekologii i gospodarki wiejskiej. Planowane jest opracowanie rozwiązań rekultywacji terenów skażonych w okolicach Borysławia i Stebnika i poszukiwanie metod rekultywacji ekosystemu rejonu drohobyckiego. Projekt przyczyni się do współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami i samorządami w dziedzinie ochrony środowiska, a także służyć będzie wymianie informacji w tej dziedzinie. Na cele projektu zostanie zakupione wyposażenie laboratoryjne.

Pierwszym etapem projektu była międzynarodowa konferencja „Zapewnienie funkcjonowania transformowanych systemów ekologicznych terenów przygranicznych (Polska-Ukraina)”. Spotkania odbyły się w dniach 24–26 lipca br. Swietłana Wołoszańska i Nadija Skotna z UP podkreśliły wagę projektu jako krok Ukraińców do UE.

Koordynator projektu ze strony polskiej Jan Gąsior powiedział, że program współpracy rozliczony jest na dwa lata i składa się z dwóch części: integracyjnej wymiany studentów (docelowo około 300 osób) i prac naukowo-badawczych. W tej części projektu przewidziane jest opracowanie rekultywacji skażonych i zasolonych terenów w Stebniku, a także odpadów wydobycia ozokerytu w Borysławiu. Odebrane próbki roślin i gruntu zostaną przekazane do Rzeszowa na dokładne badania. Ogólna wartość prac finansowanych z funduszy europejskich wynosi prawie 3 mln hrywien.

Koordynator projektu ze strony ukraińskiej Myron Cajtler podkreślił, że projekt ma praktyczne znaczenie, bo jest związany z problemami ekologicznymi regionu. Skażone tereny należy nie tylko rekultywować, ale można je wykorzystywać pod wysadzanie roślin energetycznych, a odpady surowców potasowych i namuły z oczyszczalni można stosować jako nawozy.

Na konferencji naukowej przedstawiono szereg prelekcji polskich i ukraińskich naukowców. Uczestnicy spotkania odwiedzili Borysław, gdzie zapoznano się z wydobyciem ozokerytu.

Kolejne spotkanie w ramach projektu przewidziane jest na październik br.

Leonid Golberg
Tekst ukazał się w nr 15 (187) 16 – 29 sierpnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X