Prof. Edmund Biernacki

Jako parający się hematologią od kilkudziesięciu lat, postanowiłem zwrócić uwagę na wielkie odkrycie profesora Edmunda Biernackiego, tzw. odczynu Biernackiego, jak i przywrócić mu „palmę pierwszeństwa” w tym doniosłym odkryciu.

W grudniu bieżącego roku przypada 150. rocznica jego urodzin i w związku z tym złożyliśmy wraz z prof. dr. hab. n. med. Aleksandrem Skotnickim do druku w „Przeglądzie Lekarskim” opis jego odkrycia wraz z biografią.

Zainteresowałem się miejscem pochówku profesora na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Ale gdyby nie pomoc I radcy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie mgr. Mariana Orlikowskiego, pracownika konsulatu RP we Lwowie mgr Marii Demcio, opiekujących się polskimi grobami Pawła Młodnickiego oraz dyrektora Muzeum Cmentarza Łyczakowskiego Mychajły Nahaja, odnalezienie grobu byłoby niemożliwe. Konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur przyjął honorowy patronat nad rocznicą 150-lecia urodzin profesora Edmunda Biernackiego.

Rozlatujący się grób bez tablicy informacyjnej, dzięki inskrypcji w księdze cmentarnej ze stycznia 1912 roku został odnaleziony. W akcję odnowy grobu włączyło się szereg osób zaangażowanych w zbliżającą się rocznicę.

Liczne wycieczki szkolne, turystyczne krajowe i zagraniczne, mieszkańcy Lwowa, którzy odwiedzają i zwiedzają Lwów, wchodzą na Cmentarz Łyczakowski, oprócz odwiedzania bliskich naszym sercom grobów Orląt Lwowskich, Marii Konopnickiej, matematyka Stefana Banacha, powinni odwiedzić grób profesora Biernackiego, jeszcze raz podkreślam – zasłużonego dla medycyny światowej!

Rektor Uniwersytetu Opolskiego, autor licznych wydań książki pt. „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie” oraz „Ogród snu i pamięci” – prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja stwierdził ze smutkiem, że rzeczywiście prof. Biernacki jest pominięty, ale oczekuje na zdjęcie odnowionego grobu, jak i notatkę biograficzną o profesorze i jego odkryciu.

Formalności związane z odrestaurowaniem grobu prof. Biernackiego zostały przeze mnie osobiście z dyrekcją Muzeum Cmentarza Łyczakowskiego załatwione, kosztorys przedsiębiorstwa remontującego groby opiewa na kwotę 83000 hrywien ukraińskich (co odpowiada ok. 13000 zł polskich), ale biegła ds. odnowy zabytków mgr inż. Katarzyna Sztymelska-Karczewska, wskazana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po bardzo dokładnej analizie i weryfikacji rekonstrukcji grobu oceniła prace i materiały konserwatorskie na 18000 zł. Grób tak wybitnego naszego rodaka musi być z tak wielką precyzją zrekonstruowany. Pani inżynier zaproponowała również sięgnięcie do państwowego archiwum we Lwowie, gdzie być może będzie kopia/zapis inskrypcji na grobie prof. Biernackiego, jaki sporządził wykonawca grobowców na Cmentarzu Łyczakowskim w latach 1910-1930 Ludwik Makolondra.

Jesteśmy spokojni losów odnowy grobu profesora Edmunda Faustyna Biernackiego, ponieważ pieczę nad tym przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które od lat nie skąpi dotacji (kwota sięga 4 milionów złotych) w odnowę grobów wielu zasłużonych Polaków spoczywających na Cmentarzu Łyczakowskim.

Koledzy hematolodzy w kraju, jak i we Lwowie wyrazili bez zastrzeżeń składanie datków na odnowę grobu. Dla szerszego ogółu świata medycznego zostanie podany nr konta bankowego (dla Polski), jak i cel składania datków dzięki anonsowi, jaki ukaże się w Acta Haematologica Polonica, jak i w „Przeglądzie Lekarskim” oraz w „Kurierze Galicyjskim”.

Miłą wiadomością dla filatelistów może być informacja Biura Marketingu i Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. w Warszawie o emisji w październiku br. znaczka z podobizną profesora E.F. Biernackiego, tym samym jego postać obiegnie cały świat!

Nadmienię, że poszukuję również miejsca pochówku żony profesora Kazimiery Katarzyny Biernackiej de domo Rudowskiej herbu Prus (II Wilcze kosy), urodzonej w Rumokach k. Mławy w 1865 r, zmarłej w 1944 r. oraz córki Hanny Bryłowej de domo Biernackiej, celem bibliograficznego opracowania danych tej rodziny, jak do tej pory bezskutecznie. Państwo Biernaccy mieszkali we Lwowie przy ulicy Asnyka 6. Rodzina Biernackich w Opocznie niewiele zna danych dotyczących rodziny profesora, jak zresztą nasza wiedza o naszych przodkach urywa się na dziadkach, ale już bardzo rzadko wiemy coś o rodzicach naszych dziadków.

Komitet Organizacyjny Odnowy Grobu prof. Biernackiego. W imieniu komitetu: prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski, prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki, prof. dr hab. Maria Fornal. Bliższe wyjaśnienia: zetkaspro@gmail.com nr konta: 17 1140 2004 0000 3102 7578 1969 (mBank) Polskie Tow. Hemoreologii i Mikrokrążenia, ul. Śniadeckich 10 31-531 Kraków. Cel: odnowa grobu Edmunda Biernackiego. Kraków, maj 2016 r.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab.
Zbigniew Dąbrowski
e-mail: zetkaspro@gmai1.com
lub
zbigniew.dabrowski@awf.krakow.pl

Tekst ukazał się w nr 17 (261) 16-29 września 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X