Polscy doktorzy honoris causa uniwersytetu w Drohobyczu

Polscy doktorzy honoris causa uniwersytetu w Drohobyczu

Znaną jest prawdą, że beż dobrosąsiedzkich stosunków, przyjacielskich kontaktów międzynarodowa w tym i pedagogiczna działalność byłaby niemożliwa. O takiej współpracy mowa była 9 listopada br. na posiedzeniu Rady Drohobyckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki.

Rektor Uniwersytetu Nadija Skotna ogłosiła decyzje Rady z dnia 20 września: „W tym dniu Rada naszej uczelni podjęła decyzję o nadaniu tytułu doctor honoris causa partnerom uczelni: wybitnemu polskiemu ekonomiście dr. Kazimierzowi Krupie z Rzeszowa i działaczowi politycznemu Zbigniewowi Wojciechowskiemu z Lublina”.

Na uroczystości do Drohobycza przybyli: Jarosław Drozd, konsul generalny RP we Lwowie, przedstawiciele Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych z rektorem Andrijem Bokotejem na czele i przedstawiciele społeczności i kół naukowych z Rzeszowa i Lublina.

Rektor Skotna zaznaczyła, że zanim nastąpi ceremonia wręczenia nominacji, jest jeszcze jedna kwestia, dotycząca pośrednio stosunków międzynarodowych drohobyckiej uczelni. Swe dziesięciolecie obchodziło Polonijne Naukowo-Informacyjne Centrum im. Igora Meniuka.

Z tej okazji prof. Skotna zaznaczyła: „Polonijne naukowo-informacyjne centrum im. Igora Meniuka, zostało stworzone przy aktywnym wsparciu rektora śp. Walerego Skotnego. Dziś jest to ważna placówka naszej uczelni, która swą różnorodną działalnością sprzyja rozwojowi polsko-ukraińskich partnerskich stosunków, nawiązaniu ścisłej współpracy pomiędzy polskimi uniwersytetami i placówkami wydawniczymi. Przez dziesięć lat istnienia – zaznaczyła rektor, – Polonijne Naukowo-Informacyjne Centrum im. Igora Meniuka, prowadziło i prowadzi nadal aktywną działalność w dziedzinie przekładów i wydawania książek, organizuje polsko-ukraińskie imprezy, prowadzi działalność konferencyjną  i naukową. W 2003 roku pod egidą Centrum otwarto Muzeum Bruno Szulca. Coraz popularniejszy i to poza granicami Drohobycza staje się studencki teatr „Alter”, również założony przy Centrum przez Igora Meniuka. Głównym celem działalności centrum – to organizacja Międzynarodowych Festiwali Bruno Szulca, które właśnie wprowadzają Uniwersytet i Miasto Drohobycz w obręb kultury europejskiej. Przykładem tego jest tegoroczny, jubileuszowy Schulzfest, który był najbardziej liczny i zebrał najwięcej znanych osobistości”.

Na zakończenie rektor Skotna życzyła pracownikom Centrum kontynuacji swej działalności nowych udanych festiwali i dalszego rozwoju stosunków międzynarodowych. Po tych ciepłych słowach pod adresem Wiry Meniok rozpoczęły się ceremonie nadania tytułów doktorów honorіs causa Drohobyckiego Uniwersytetu.

Dziekan wydziału oświaty ekonomicznej i zarządzania prof. Myron Babiak przedstawił pierwszego nominata – dr ekonomii, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Kazimierza Krupę. Urodził się on w 1947 roku, Ukończył we Wrocławiu Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Przez długi okres pracował w różnych zakładach pracy nie tylko jako ekonomista-teoretyk, lecz również jako praktyk. Przewód doktorski obronił w 1991 roku na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a habilitował się w 2004 roku na Uniwersytecie Lwowskim. Dziś prof. dr hab. Kazimierz Krupa jest kierownikiem działu ekonomiki, inwestycji i planowania strategicznego wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, członkiem Senatu Uczelni. Jest uznanym autorytetem w światowych kręgach ekonomistów. Świadczy o tym posada przewodniczącego Rady Transgranicznego Instytutu Badawczego. Kazimierz Krupa jest również członkiem korespondentem Informacyjno-Technologicznej Akademii Białorusi.

Kazimierz Krupa, jak podkreślił Myron Babiak, jest autorem ponad 300 prac naukowych. Pośród nich są 23 monografie (większość z nich jest przetłumaczona na język angielski w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej). Nominat stale współpracuje z uczelniami ukraińskimi (najowocniej z Drohobyczem), Argentyny, Niemiec, Słowacji. W Drohobyczu regularnie prowadzi cykle wykładów na wydziale ekonomiki. Prof. Babiak podkreślił, że naukowcy z Drohobycza regularnie biorą udział w konferencjach i sympozjach, organizowanych przez uczelnię rzeszowską. Docent wydziału ekonomiki Pawło Skotny również przebywał na stażu u prof. Krupy w Rzeszowie. To właśnie docent Skotny zainicjował nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Drohobyckiego wieloletniemu partnerowi uczelni prof. Kazimierzowi Krupie.

Po ogłoszeniu nominacji prof. Krupa wygłosił referat „Zastosowanie algorytmów genetycznych we współczesnym zarządzaniu”.

X