Polscy doktorzy honoris causa uniwersytetu w Drohobyczu

Polscy doktorzy honoris causa uniwersytetu w Drohobyczu

Znaną jest prawdą, że beż dobrosąsiedzkich stosunków, przyjacielskich kontaktów międzynarodowa w tym i pedagogiczna działalność byłaby niemożliwa. O takiej współpracy mowa była 9 listopada br. na posiedzeniu Rady Drohobyckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki.

Rektor Uniwersytetu Nadija Skotna ogłosiła decyzje Rady z dnia 20 września: „W tym dniu Rada naszej uczelni podjęła decyzję o nadaniu tytułu doctor honoris causa partnerom uczelni: wybitnemu polskiemu ekonomiście dr. Kazimierzowi Krupie z Rzeszowa i działaczowi politycznemu Zbigniewowi Wojciechowskiemu z Lublina”.

Na uroczystości do Drohobycza przybyli: Jarosław Drozd, konsul generalny RP we Lwowie, przedstawiciele Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych z rektorem Andrijem Bokotejem na czele i przedstawiciele społeczności i kół naukowych z Rzeszowa i Lublina.

Rektor Skotna zaznaczyła, że zanim nastąpi ceremonia wręczenia nominacji, jest jeszcze jedna kwestia, dotycząca pośrednio stosunków międzynarodowych drohobyckiej uczelni. Swe dziesięciolecie obchodziło Polonijne Naukowo-Informacyjne Centrum im. Igora Meniuka.

Z tej okazji prof. Skotna zaznaczyła: „Polonijne naukowo-informacyjne centrum im. Igora Meniuka, zostało stworzone przy aktywnym wsparciu rektora śp. Walerego Skotnego. Dziś jest to ważna placówka naszej uczelni, która swą różnorodną działalnością sprzyja rozwojowi polsko-ukraińskich partnerskich stosunków, nawiązaniu ścisłej współpracy pomiędzy polskimi uniwersytetami i placówkami wydawniczymi. Przez dziesięć lat istnienia – zaznaczyła rektor, – Polonijne Naukowo-Informacyjne Centrum im. Igora Meniuka, prowadziło i prowadzi nadal aktywną działalność w dziedzinie przekładów i wydawania książek, organizuje polsko-ukraińskie imprezy, prowadzi działalność konferencyjną  i naukową. W 2003 roku pod egidą Centrum otwarto Muzeum Bruno Szulca. Coraz popularniejszy i to poza granicami Drohobycza staje się studencki teatr „Alter”, również założony przy Centrum przez Igora Meniuka. Głównym celem działalności centrum – to organizacja Międzynarodowych Festiwali Bruno Szulca, które właśnie wprowadzają Uniwersytet i Miasto Drohobycz w obręb kultury europejskiej. Przykładem tego jest tegoroczny, jubileuszowy Schulzfest, który był najbardziej liczny i zebrał najwięcej znanych osobistości”.

Na zakończenie rektor Skotna życzyła pracownikom Centrum kontynuacji swej działalności nowych udanych festiwali i dalszego rozwoju stosunków międzynarodowych. Po tych ciepłych słowach pod adresem Wiry Meniok rozpoczęły się ceremonie nadania tytułów doktorów honorіs causa Drohobyckiego Uniwersytetu.

Dziekan wydziału oświaty ekonomicznej i zarządzania prof. Myron Babiak przedstawił pierwszego nominata – dr ekonomii, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Kazimierza Krupę. Urodził się on w 1947 roku, Ukończył we Wrocławiu Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Przez długi okres pracował w różnych zakładach pracy nie tylko jako ekonomista-teoretyk, lecz również jako praktyk. Przewód doktorski obronił w 1991 roku na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a habilitował się w 2004 roku na Uniwersytecie Lwowskim. Dziś prof. dr hab. Kazimierz Krupa jest kierownikiem działu ekonomiki, inwestycji i planowania strategicznego wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, członkiem Senatu Uczelni. Jest uznanym autorytetem w światowych kręgach ekonomistów. Świadczy o tym posada przewodniczącego Rady Transgranicznego Instytutu Badawczego. Kazimierz Krupa jest również członkiem korespondentem Informacyjno-Technologicznej Akademii Białorusi.

Kazimierz Krupa, jak podkreślił Myron Babiak, jest autorem ponad 300 prac naukowych. Pośród nich są 23 monografie (większość z nich jest przetłumaczona na język angielski w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej). Nominat stale współpracuje z uczelniami ukraińskimi (najowocniej z Drohobyczem), Argentyny, Niemiec, Słowacji. W Drohobyczu regularnie prowadzi cykle wykładów na wydziale ekonomiki. Prof. Babiak podkreślił, że naukowcy z Drohobycza regularnie biorą udział w konferencjach i sympozjach, organizowanych przez uczelnię rzeszowską. Docent wydziału ekonomiki Pawło Skotny również przebywał na stażu u prof. Krupy w Rzeszowie. To właśnie docent Skotny zainicjował nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Drohobyckiego wieloletniemu partnerowi uczelni prof. Kazimierzowi Krupie.

Po ogłoszeniu nominacji prof. Krupa wygłosił referat „Zastosowanie algorytmów genetycznych we współczesnym zarządzaniu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X