Oświadczenie w związku z 7. rocznicą nielegalnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol gov.pl

Oświadczenie w związku z 7. rocznicą nielegalnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol

Siedem lat temu,  16 marca 2014 r., przy obecności rosyjskich wojsk okupacyjnych, w Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol przeprowadzono nielegalne „referendum” i następnie tereny te bezprawnie ogłoszono częścią Federacji Rosyjskiej.

Kontynuowana, wbrew fundamentalnym zasadom stosunków międzynarodowych, nielegalna aneksja Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol przez Federację Rosyjską, stanowi nie tylko rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego, ale także poważne zagrożenie dla stabilizacji i bezpieczeństwa w Europie.

Przypominamy o trwałym poparciu dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w ramach jej międzynarodowo uznanych granic. W tym też duchu i zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 68/262 przyjętą 27 marca 2014 r., niezmiennie i zdecydowanie potępiamy nielegalną aneksję Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol przez Federację Rosyjską oraz podkreślamy konieczność kontynuacji przez społeczność międzynarodową polityki nieuznawania oraz restrykcji, w reakcji na rosyjską agresję i trwającą okupację Półwyspu.

Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec podejmowanych przez Federację Rosyjską bezprawnych działań mających na celu legitymizację i utrwalenie dokonanej nielegalnej aneksji, w tym prowadzoną militaryzację półwyspu, rozbudowę infrastruktury wojskowej i intensyfikację aktywności militarnej m.in. poprzez prowadzone ćwiczenia wojskowe oraz ograniczanie swobody przepływu przez Cieśninę Kerczeńską, które to działania przyczyniają się do wzrostu napięcia w regionie Morza Czarnego oraz Morza Azowskiego.

Zdecydowanie potępiamy kolejne przypadki łamania praw człowieka na nielegalnie okupowanym przez Federację Rosyjską terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol, a w szczególności prześladowanie Tartarów Krymskich. Wzywamy Federację Rosyjską do bezwzględnego przestrzegania  praw człowieka oraz zapewnienia etnicznym i religijnym mniejszościom prawa do kultywowania własnej tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego. Oczekujemy także, zgodnie z Rezolucją ZO ONZ nr 75/192 z 16 grudnia 2020, zapewnienia nieograniczonego dostępu do terytorium okupowanego Półwyspu organizacjom międzynarodowym działającym na rzecz przestrzegania praw człowieka.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X