Lublin miastem współpracy polsko-ukraińskiej

W środę, 26 października w Lublinie odbyło się prestiżowe wydarzenie gospodarcze pt. „Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest”.

Spotkanie przebiegało w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, gdzie odbyła się konferencja merytoryczna oraz wieczorna gala. Konferencję zorganizowała Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z Urzędem Miasta Lublin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, przy współudziale Krzysztofa Żuka, prezydenta miasta Lublina i Sławomira Sosnowskiego, marszałka województwa lubelskiego.

W konferencji wzięło udział ok. 200 osób z Polski, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Węgier, Słowacji, Gruzji oraz Kazachstanu. Obecni byli reprezentanci władz Polski i Ukrainy, a także przedstawiciele biznesu, finansów, mediów, środowisk akademickich oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość. Po raz pierwszy połączono Wschodnie Forum Gospodarcze LUB-INVEST cyklicznie odbywające się w Lublinie z rokrocznie odbywającą się w Krasiczynie konferencją organizowaną przez PUIG.

W uroczystym otwarciu przedsięwzięcia wzięli udział prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Paweł Hut, członek Gabinetu Politycznego Ministra Rozwoju RP Michał Masior, zastępca przewodniczącego Wołyńskiej Rady Obwodowej Roman Karpiuk, konsul generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Stanisław Michałowski.

Wydarzenie odbyło się w pięciu obszarach tematycznych poprzedzonych częścią inauguracyjną. Sesja 1: Skutki podpisania Umowy Stowarzyszeniowej ws. Wolnego Handlu między Ukrainą a Unią Europejską oraz nowych tendencji w obrocie towarowym i perspektywy zmian w tym obszarze. Sesja 2: Lublin i województwo lubelskie w nowej perspektywie gospodarczej – oferta miasta Lublina i województwa lubelskiego dla inwestorów krajów Europy Wschodniej. Sesja 3: Kierunek Ukraina – stan polskich inwestycji i zmiany w przepisach prywatyzacyjnych szansą dla zwiększenia polskiej obecności na rynku ukraińskim. Sesja 4: Legalna migracja ekonomiczna i edukacyjna szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy i systemu oświaty. Sesja 5: Kierunki rozwoju eksportu i inwestycji w kontekście międzynarodowej współpracy województwa lubelskiego.

Konferencja była świetną okazją do wymiany doświadczeń i opinii na temat zacieśnienia polsko-wschodniej współpracy gospodarczej. To wyjątkowe wydarzenie, zarówno ze względu na tematykę, jak i znakomite grono specjalistów, którzy podzielili się z uczestnikami wszechstronną wiedzą z różnych dziedzin tejże współpracy, cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko Polaków, a i przedstawicieli innych krajów.

W programie wydarzenia znalazły się najbardziej aktualne kwestie z zakresu perspektyw dalszego zacienienia relacji gospodarczych między Polską a jej wschodnimi sąsiadami, ze szczególnym uwzględnieniem roli Lublina i województwa lubelskiego jako tradycyjnej już bramy wiodącej na Wschód. Na szczególną uwagę zasługują konsekwencje podpisania Umowy Stowarzyszeniowej ws. Wolnego Handlu między Ukrainą a Unią Europejską, zaprezentowane przez specjalistów z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Ośrodka Studiów Wschodnich – Daniela Szeligowskiego i Wojciecha Konończuka. Nie mniej ważnym dla uczestników był temat „Kierunek Ukraina”, analizujący stan polskich inwestycji i zmiany w przepisach prywatyzacyjnych, zwiększających szansę dla polskiej obecności na rynku ukraińskim.

Ofertę miasta Lublina i województwa lubelskiego dla inwestorów z krajów Europy Wschodniej przedstawili: Artur Habza, dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublina oraz Paweł Prokop, prezes Fundacji Inicjatyw Menadżerskich, dyrektor Przedstawicielstwa PUIG w Lublinie. Prelegenci podkreślali unikalne doświadczenia Lublina i Lubelszczyzny jako regionu szczególnie przyjaznego inwestorom zagranicznym z uwagi na świetną infrastrukturę regionu, rozbudowane zaplecze naukowe, osiągniecia w branżach IT, w przemysłach maszynowym, motoryzacyjnym, spożywczym, lotniczym etc.

– To niezwykle ważne dla polsko-wschodnich stosunków gospodarczych wydarzenie stało się niezapomnianą okazją do pogłębienia wiedzy na temat obrotu towarowego, inwestycji i międzynarodowych finansów, a także nawiązania wielu partnerskich kontaktów z przedstawicielami biznesu z wielu krajów, które zaowocują wymiernymi korzyściami – powiedział dla Kuriera Galicyjskiego Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. – Lublin jest największym miastem Polski Wschodniej, położonym niemal na samej granicy Unii Europejskiej, symbolicznej linii podziału na Wschód i Zachód Europy. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w ramach wyżej wymienionej konferencji gwarantuje interesujący wkład merytoryczny oraz udział wielu potencjalnych partnerów biznesowych.

– Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Bogate zaplecze czystej ekologicznie żywności sprzyja rozwojowi przemysłu spożywczego: owocowo-warzywnego, cukrowniczego, młynarskiego, mleczarskiego, mięsnego, piwowarskiego, spirytusowego i tytoniowego. To także znane zagłębie zielarskie i pszczelarskie – lubelskie herbatki i syropy ziołowe oraz miody pitne są bardzo poszukiwane na krajowych i europejskich rynkach – zachwalał województwo lubelskie Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

W gronie prelegentów nie zabrakło reprezentanta jednej z najbardziej znanych polskich inwestycji na wschodzie – Damiana Ragana, wiceprezesa Zarządu Kredobanku SA oraz przedstawicieli instytucji wspierających ekspansje polskich przedsiębiorców na Wschód – Piotra Soroczyńskiego, głównego Ekonomistę KUKE SA, i Karola Jakubaszka, naczelnika Wydziału Finansowania Handlu Zagranicznego BGK. Ze strony ukraińskiej doświadczenie dwustronnej współpracy przedstawił Wołodymyr Korud, wiceprezes Lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Konferencja dała możliwość dialogu z liczną delegacją z obwodu wołyńskiego na czele z Romanem Karpiukiem, zastępcą przewodniczącego Wołyńskiej Rady Obwodowej – regionu ważnego z uwagi na bliskość geograficzną i potencjał gospodarczy.

W ostatnich latach w polsko-ukraińskich stosunkach wzmocniła się rola legalnej migracji ekonomicznej i edukacyjnej obywateli Ukrainy do Polski, budząca szczególne zainteresowanie z uwagi na nowelizacje przepisów regulujących tę kwestię. Problematykę dostępu do polskiego rynku pracy omówił zastępca dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy Lech Antkowiak oraz prezes Agencji Pracy TRADMA SA Małgorzata Nurzyńska. Kwestie zwiększającej się ilości studentów z krajów wschodnich w Lublinie przedstawiły przedstawicielki Urzędu Miasta Lublina oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wiktoria Herun i Marzena Bichta. Wśród szacownego grona prelegentów nie zabrakło przedstawicieli dyplomacji, reprezentowanej przez wicekonsula konsulatu generalnego RP w Łucku Marka Zapóra, konsula generalnego Ukrainy w Lublinie Wasyla Pawluka oraz Sergieja Botwicza, konsula Republiki Białoruś. Uczestnicy Konferencji podkreślali, iż z uwagi na aktualność zaprezentowanej w ramach wydarzenia tematyki oraz dynamicznie zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i geopolitycznych istnieje potrzeba cyklicznego charakteru przedsięwzięcia w latach kolejnych.

W świat nowych rozwiązań technologicznych i informatycznych uczestników konferencji wprowadzili przedstawiciele specjalistycznych firm w tym zakresie – Callpage i KanBoo. W trakcie wydarzenia uroczyście zostały podpisane porozumienia miedzy PUIG a Callpage i KanBoo.

Po wyczerpującej części merytorycznej uczestnicy mieli możliwość przedłużenia dialogów w nieformalnej atmosferze na specjalnej gali wieczornej, jaka odbyła się w hotelu Wiktoria.

Lublin nauką stoi
Według danych statystycznych GUS z maja 2015, pod względem liczby studentów Lublin znajduje się w czołówce ośrodków akademickich w Polsce i jest największym we wschodniej części kraju (w woj. lubelskim skupia ponad 88 proc. ogółu studentów). Działa tu 5 uczelni publicznych i 4 uczelnie niepubliczne, które wyróżniają się nie tylko największą liczbą studentów w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponującym dorobkiem naukowo-badawczym docenianym w kraju i za granicą.

Studenci chętnie wybierają Lublin z uwagi na komfort życia oraz na wysoki poziom kształcenia. Uczelnie, obok bogatej oferty edukacyjnej, corocznie rozszerzanej o nowe kierunki, rozbudowują oraz modernizują swoją infrastrukturę i zaplecze badawcze, wspierają aktywność naukową i pozanaukową studentów oraz podejmują działania skierowane do absolwentów. Łącznie na wszystkich uczelniach kształci się około 70 tys. osób, w tym ok. 6,5 tys. studentów zagranicznych, w tym 3700 studentów z Ukrainy, oraz 500 studentów z programu Erazmus+. Mimo ogólnokrajowego trendu do spadku liczby studentów, związanego m.in. z niżem demograficznym w kraju, liczba osób studiujących w Lublinie utrzymuje się na zbliżonym poziomie, odnotowując tylko 4 proc. spadek w porównaniu do ubiegłego roku akademickiego, zaś liczba studentów zagranicznych stale wzrasta – w roku akademickim 2015/2016 odsetek obcokrajowców wyniósł 8,28 proc. (wzrost z 6,20 proc. w stosunku do roku ubiegłego).

O ugruntowanej pozycji lubelskich uczelni w środowisku naukowym świadczy ich obecność oraz bardzo dobre lokaty w rankingach krajowych, jak też międzynarodowych (np. Webometrics Ranking of World Universities). Warto wymienić tu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2014/2015 trafił do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych uczelni w Polsce (9 miejsce). W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych 2015 organizowanym przez „Perspektywy” lubelskie uczelnie uplasowały się na następujących pozycjach: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (25), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (26), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (32), Politechnika Lubelska (41), Uniwersytet Przyrodniczy (43). Przy czym według kategorii innowacyjności, Politechnika Lubelska znalazła się w pierwszej trójce. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajął wysoką 7. pozycję w kategorii „umiędzynarodowienie” oraz 8. pozycję w kategorii „warunki kształcenia”, zaś Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zajął 15. miejsce w kategorii „Preferencje pracodawców”.

W tekście wykorzystano informacje zamieszczone m.in. na stornie internetowej: www.pol-ukr.com/polsko-wschodnia-konferencja-puig-lub-invest

Adam Kulczycki
Tekst ukazał się w nr 21 (265) 15-28 listopada 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X