25 lat razem w niepodległej Ukrainie

23 października odbyło się spotkanie uczestników okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli władz Lwowa i obwodu lwowskiego, dyplomatów, towarzystw narodowo-kulturalnych, ekspertów z dziedziny polityki etnonarodowościowej w ramach forum towarzystw narodowo-kulturalnych obwodu lwowskiego pt. „25 lat razem w niepodległej Ukrainie”.

Ogłoszenie niepodległej Ukrainy 24 sierpnia 1991 roku dało potężny bodziec narodowościowej i etnicznej mobilizacji zarówno dla Ukraińców, jak i przedstawicieli różnych grup etnicznych, które zamieszkują Ukrainę i dążą do odrodzenia i zachowania własnej tożsamości: mowy ojczystej, kultury, duchowości, tradycji i zwyczajów.

Przed Ukrainą, jak i przed innymi niepodległymi państwami, które mają wielonarodowościowy skład ludności, stoi zadanie uregulowania stosunków międzynarodowych, obrony praw mniejszości narodowych odpowiednio do wziętych zobowiązań oraz w interesach pokoju i harmonii w społeczeństwie. Integracja Ukrainy do społeczności europejskiej nie jest możliwa bez uregulowania procesów etniczno-narodowościowego rozwoju odpowiednio do standardów Rady Europy oraz Unii Europejskiej. Budowa efektywnej etnonarodowościowej polityki państwa sprzyja zapoznaniu się ze stanem społecznościowych związków etnokulturalnych wspólnot. Bez udziału obywatelskiej społeczności państwo nie zabezpieczy demokratyczne urzędowanie, co przewiduje załączenie zainteresowanych społecznościowych subiektów do procesu uchwalenia decyzji oraz w dziedzinie kierowania etnokulturalną różnorodnością, kształtowania i realizacji etnonarodowej polityki. Na pierwszym planie występuje zadanie konsolidacji narodu, zabezpieczenie terytorialnej całości oraz stabilności państwa.

Obecnie w obwodzie lwowskim zamieszkują przedstawiciele około stu narodowości. Jest tu zarejestrowanych 57 obwodowych i miejscowych narodowo-kulturalnych towarzystw. Historycznie odbywa się integracja oraz wzbogacenie się kultur na tle wzajemnej tolerancji i braku konfliktów na gruncie etnicznym. Warto zaznaczyć aktywną współpracę narodowo-kulturalnych towarzystw z dyplomatycznymi przedstawicielstwami i uczestnictwo w projektach grantowych.

Uczestnicy forum zwracają się do Rady Najwyższej Ukrainy z apelem przyjęcia ustawy o „koncepcji etnonarodowościowego rozwoju”, która będzie oparta na najlepszych światowych standardach, pozwoli zachować pozytywne ukraińskie doświadczenie w rozwiązywaniu różnych kwestii w sferze etnonarodowościowej, zabezpieczy prawa obywateli Ukrainy wszystkich narodowości, wolny rozwój osobistości i uregulowanie efektywnego dialogu państwa i społeczności obywatelskiej. Forum „25 lat razem w niepodległej Ukrainie” poświęcony 25 rocznicy niepodległości został powołany aby zaświadczyć o kulturalnej różnorodności regionu, tolerancyjności oraz pragnieniu integracji i konsolidacji wokół idei niepodległej, demokratycznej integralności państwa ukraińskiego.

Po posiedzeniu okrągłego stołu odbył się festiwal o jednoimiennej nazwie narodowości zamieszkałych w obwodzie lwowskim, który miał miejsce na prospekcie Swobody, przy pomniku ukraińskiego wieszcza Tarasa Szewczenki. W festiwalu uczestniczył „Polski Zespół Pieśni i Tańca „LWOWIACY” pod kierunkiem Stanisława Durysa, przed prezentacją którego został przedstawiony krótki zarys historii Polski zaczynając od chrztu Polski, 1050 rocznica którego przypada w roku bieżącym. Zespół prezentował polskie tańce narodowe: kujawiak, oberek i mazur ze „Strasznego dworu” Stanisława Moniuszki.

Zaś w przeddzień odbył się „Międzynarodowy Charytatywny Festiwal Wojskowo-Patriotycznej i Współczesnej Pieśni „Za Dworem” w Zadworzu, rej. buski. W nim też wziął udział, zaproszony przez Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz organizatorów, PZPiT „Lwowiacy”, który prezentował swój dorobek artystyczny wraz z zespołem Borysławiacy od Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa Zgoda z Borysławia pod kierunkiem pani Eleonory Popowicz.

Stanisław Durys
Tekst ukazał się w nr 21 (265) 15-28 listopada 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X