Drugi nabór wniosków w ramach postępowania dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”

Drugi nabór wniosków w ramach postępowania dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza drugą część konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2013 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego


Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

 

„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.” – cz. II.

Celem zadania publicznego jest realizacja projektów w dziedzinie wybranych zadań z obszaru współpracy z Polonią i Polakami za granicą odpowiadających założeniom, zasadom i priorytetom „Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”.

Celem zadania publicznego jest wsparcie działań skierowanych do Polonii i Polaków za granicą w następujących obszarach:
A. Edukacja Polonii i Polaków za granicą, w tym:
A.1. Wsparcie infrastruktury szkolnej
A.2. Inne

B. Mobilizacja do aktywności we wszelkich dziedzinach życia w państwach zamieszkania poprzez wsparcie mediów polonijnych

C. Wspieranie środowisk polskich; prawa mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą,
w tym:
C.1. Wsparcie infrastruktury Domów Polskich
C.2. Inne

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych.

2. Zasady przyznawania dotacji:
O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się:
1) zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy;
2) publiczne i niepubliczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.);
4) Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne;
5) jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektów muszą posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów związanych ze wspieraniem Polonii i Polaków za granicą o wartości nie mniejszej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych w skali roku.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:
Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

4. Termin składania wniosków projektowych:
Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres:


Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs – Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.” – cz. II

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23
w godzinach od 9:00 do 15:00.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2013 r.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa (www.msz.gov.pl) w przewidywanym terminie do dnia 29 lipca 2013 r.

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:
W roku 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzygnęło konkurs na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.”, na który przeznaczono łącznie kwotę 52.205.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięć tysięcy) złotych.

W bieżącym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzygnęło konkurs na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”, na który przeznaczono łącznie kwotę 52.205.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięć tysięcy) złotych.

msz.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X