Stypendia im. Lane’a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2014/2015

Stypendia im. Lane’a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2014/2015

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu) oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji (Administrator Programu) ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2014/2015.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.
Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz 2-4 tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

DZIEDZINY:

o Ekonomia i zarządzanie
o Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia)
o Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
o Prawo
o Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
o Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
o Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

KANDYDACI:

W roku akademickim 2014/2015 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:
o eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
o przedsiębiorcy, menedżerowie
o liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
o nauczyciele akademiccy
o dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:

o Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym
o z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
o Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
o Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
o Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest bierna znajomość języka polskiego)
o Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata

W Programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku, bez względu na kraj pochodzenia.

PREFERENCJE:

o Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
o Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
o Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
• ankieta danych personalnych
• projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).
2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (wypełnione według wzoru w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną na adres kirkland@kirkland.edu.pl.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

REKRUTACJA:

Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:
I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (1-30.04.2014).
Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2014.
PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.kirkland.edu.pl/pl/formularz
Należy go wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres biura Programu.
Listy referencyjne oraz kopie dyplomu należy zeskanować i wysłać na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa:
1 marca 2014 r.
Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

WARUNKI FINANSOWE:

Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

PROGRAM STYPENDIUM:

o Inauguracja Programu (połowa września 2014)
o Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)
o Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
o Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych
o Cztery spotkania integracyjno-merytoryczne wszystkich stypendystów
o Zajęcia z zakresu animacji liderów i indywidualnego rozwoju
o Staż zawodowy (2-4 tygodnie) zwykle na zakończenie programu akademickiego
o Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2015 w Warszawie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X