Polska pomoc uchodźcom

Polska pomoc uchodźcom

27 lipca w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy MSZ RP i organizacją UNDP (program rozwojowy ONZ) o przekazaniu kolejnej transzy 2 mln złotych na projekt „Promowanie przedsiębiorczości wśród ludności dotkniętej konfliktem na Ukrainie, edycja II”. Dokument podpisały Joanna Wronecka, podsekretarz MSZ RP ds. współpracy rozwojowej i Blerta Cela, regionalny przedstawiciel UNDP na Ukrainie.

Gospodarzem spotkania w obecności mediów ukraińskich wystąpił konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski. Na spotkaniu obecny był również ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło.

Jest to już druga edycja pomocy, w której Polska bierze aktywny udział. Podczas I edycji w latach 2015-1016 MSZ przekazało na pomoc rozwojową uchodźcom na Ukrainie około 2 mln złotych. Kolejna edycja przewiduje wsparcie finansowe i pomoc merytoryczną dla około 40 małych przedsiębiorstw, które stworzą 150 miejsc pracy dla osób, które przeniosły się ze strefy objętej działaniami wojennymi na wschodzie Ukrainy. Ta część projektu będzie realizowana w latach 2017-2018.

Dlaczego Polska przekazuje tę pomoc na Ukrainę? Ukraina jest głównym beneficjentem środków przekazywanych przez Polskę do UNDP na pomoc rozwojową. Wywołane jest to trudną sytuacją gospodarczo-polityczną, wynikającą z działań wojennych. Polska swoją pomoc dla Ukrainy koncentruje na wsparciu reform, wynikających z Umowy Stowarzyszeniowej, która wchodzi ostatecznie w życie od 1 września 2017 roku. W ramach tej pomocy wspierane są inicjatywy na rzecz lokalnego sektora prywatnego oraz ludności, która ucierpiała w wyniku konfliktu na wschodzie Ukrainy.

Fot. Krzysztof Szymański

W wyniku pierwszej edycji programu wsparto około 100 przedsiębiorstw, dających zatrudnienie 323 osobom. W ramach projektu, po przedstawieniu programu biznesowego i jego akceptacji, można otrzymać do 10 tys. dol. USA na rozwój własnej firmy. Fundusze przekazywane są na rok działalności. Po pomyślnym rozliczeniu z podjętych kosztów można starać się o prolongatę wsparcia.

Miasto Lwów i obw. Lwowski, z racji bliskości granicy jest ważnym partnerem polskiej pomocy rozwojowej. W ramach tej współpracy w latach 2012-2017 zrealizowano 53 projekty na ogólną sumę prawie 20 mln złotych. Szczególną uwagą objęte są projekty mające na celu podniesienie jakości i skuteczności działania służb ratowniczych; wsparcie rozwoju przedsiębiorczości; stosowanie rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych, oraz rewitalizacja dzielnicy Podzamcze we Lwowie.

Moment podpisania umowy pomiędzy MSZ RP i UNDP (Fot. Krzysztof Szymański)

Ta ostatnia kwestia zainteresowała mnie najbardziej, więc poprosiłem panią minister o szersze jej przedstawienie. Oto co powiedziała:

– Ten punkt programu realizowany jest częściowo z funduszy pomocowych. MSZ z własnego budżetu realizował i nadal będzie realizować ten punkt programu, który jest częścią rozwoju ekologicznego i wspomaga aktywność mieszkańców w dbaniu o swe środowisko przez tworzenie tzw. „przyjaznego środowiska”, służącego dzieciom do wypoczynku i zabawy, i zawierającego komponent ekologiczny.

Rewitalizacja środowiska polega na zagospodarowaniu małych przestrzeni, leżących odłogiem i stworzenie tam placów zabaw dla dzieci. Nie wymaga to jakichś dużych pieniędzy, ale można stworzyć tam „przyjazną przestrzeń”. Rewitalizacja Podzamcza nie obejmuje remontów kamienic, bo na to potrzebne są olbrzymie koszty. Nie jest to już naszym zadaniem. Jednak zrobiliśmy też coś bardzo ciekawego, aby zachować pewne elementy starego budownictwa. W tych starych kamienicach są przepiękne, ale zniszczone bramy. Są to prawdziwe dzieła sztuki. Zrobiliśmy pełną restaurację dwóch takich starych bram. Są to niemałe koszty, ale zrobiliśmy to. Chodziło nam o pokazanie, jak należałoby rewitalizować tego rodzaju obiekty.

Oprócz tego interesowało mnie pytanie, czy koszty przekazywane do UNDP pochodzą z polskiego budżetu, czy może włączone są tam fundusze unijne?

– Polska, jako państwo przekazuje swoją część funduszy do ogólnego funduszu UNDP. Ukraina jest jednym z głównych biorców tej pomocy rozwojowej. Co roku przeznaczamy na ten cel około 25 mln euro. Cześć tych środków pochodzi z budżetu MSZ-u, a część – budżetu państwa. Zależy nam bardzo na tej polskiej pomocy i współpracujemy przy realizacji również innych projektów ONZ na Ukrainie. Ten rodzaj współpracy z Ukrainą w ramach współpracy rozwojowej został bardzo wysoko oceniony.

Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X