Perły turystyki w Polsce i na Ukrainie

Perły turystyki w Polsce i na Ukrainie

Stowarzyszenie turystyczne województwa iwanofrankiwskiego rozpoczyna realizację projektu „Perły wschodnioeuropejskie: tworzenie miejskiej turystyki w przestrzeni transgranicznej”.

 

Projekt potrwa do końca stycznia 2015 roku i jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013. Partnerami projektu są: rada miejska Iwano-Frankiwska i Kołomyi, wydział turystyki departamentu „EURO 2012” miejskiej rady Lwowa, Lubelska Regionalna Izba Turystyczna oraz Fundacja Akademia Obywatelska z Polski. Zadaniem projektu jest stworzenie bardziej atrakcyjnych warunków turystycznych w miastach wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy w celu przyciągnięcia na te tereny większej liczby turystów. Programem objęte są miasta Lwów, Iwano-Frankiwsk (dawny Stanisławów), Kołomyja, Lublin, Zamość i Przeworsk – ważne ośrodki turystyczne regionu transgranicznego.

„Zadaniem projektu jest wzrost poziomu oferty turystycznej, prezentacja kultury i dziedzictwa historycznego poszczególnych miast przez opracowanie nowych tras wycieczkowych” – taką informację podaje Stowarzyszenie Turystyczne woj. iwanofrankiwskiego. – Postaramy się przedstawić odrębność kulturową tych miast, atrakcje turystyczne. Liczymy na wymianę doświadczeń w turystyce, organizacji imprez w miastach. Chcemy zainteresować projektem biura turystyczne z Polski i Ukrainy, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i wykorzystania potencjału tych miast.

We wszystkich miastach objętych projektem rozwój turystyki jest czynnikiem rozwoju ekonomicznego i wpływa na rozwój regionu. Miasta uczestniczące w projekcie odwiedza co roku około 1,5 mln turystów. Łącznie teren projektu skupia około 3 tys. zabytków architektury i miejsc historycznych. Zespół starego miasta Lwowa i Zamościa wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzięki wspólnej historii miasta po obu stronach granicy mają wiele podobnych cech.

Ideą projektu jest zjednoczenie wysiłku wszystkich organizacji działających w turystyce: wykorzystując ich doświadczenie należy zmienić turystykę lokalną w odrębną gałąź gospodarki, przynoszącą korzyści wszystkim mieszkańcom regionu. W ramach tego projektu przewidywane jest stworzenie szeregu tras wycieczkowych, opracowanych pod turystę indywidualnego, zwiedzającego miasta objęte projektem. Będzie to motywacja do pozostania w mieście przynajmniej o jeden dzień dłużej.

 Projekt przewiduje opracowanie audiowycieczek, wygodnych dla turysty indywidualnego, chcącego samodzielnie zwiedzić miasto bez przewodnika. Tematy i trasy będą dostępne dla właścicieli telefonów komórkowych najnowszej generacji i tabletów, będą uzupełnione w dokładne mapy rozmieszczenia zabytków i ich opisy. Wzdłuż tras ustawione będą tablice informacyjne. Wydane zostaną broszury informacyjne, przewodniki, artykuły tematyczne. W ramach kampanii promocyjnej odbędzie się transgraniczne forum biur turystycznych, dotyczące miejskiej turystyki kulturalnej oraz dwa wyjazdy przedstawicieli biur turystycznych do wybranych miast, odbędzie się też szereg szkoleń.

Sabina Różycka
Tekst ukazał się w nr 16 (188) 30 sierpnia – 16 września 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X