Nie żyje Teresa Dutkiewicz Teresa Dutkiewicz, 2019, fot. Alina Wozijan / Nowy Kurier Galicyjski

Nie żyje Teresa Dutkiewicz

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że zmarła Teresa Dutkiewicz, wielce zasłużona dla środowiska Polaków mieszkających na Ukrainie. Jej ofiarna działalność obejmowała wiele aspektów życia społecznego.

Teresa Dutkiewicz urodziła się w 1941 r. Mieszkała we Lwowie. Była wychowanką polskiej szkoły im. Marii Magdaleny we Lwowie. W czasie próby ograniczenia działalności szkoły, razem z komitetem rodzicielskim intensywnie walczyła na rzecz przywrócenia statusu szkoły 11-letniej i wszystkich jej uprawnień, a także przywrócenia imienia patronki św. Marii Magdaleny.

Teresa Dutkiewicz jest absolwentką Politechniki Lwowskiej. Ukończyła kierunek: technologia szkła i tu pracowała od ponad 50 lat.

Pracowała również społecznie. Była wiceprezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, a od 1993 r. była redaktorką naczelną czasopisma Federacji „Nasze Drogi”.

Pani Dutkiewicz należała również do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie. Wielokrotnie była laureatką konkursów literackich.

Jej ofiarna praca na rzecz środowiska Polaków na Ukrainie, a także umacniania więzi z Ojczyzną została doceniona i wyróżniona odznaczeniami: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP, Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP, Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej, Order Uśmiechu.

Źródło: Polonijna Agencja Informacyjna

Ludzie, których kochamy, pozostają na zawsze,

Bo zostawili ślad w naszych sercach…”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do Domu Pana

ŚP

TERESY DUTKIEWICZ

Lwowianki, patriotki polskości Lwowa,

absolwentki szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie,

wieloletniej wiceprezes Federacji organizacji Polskich na Ukrainie,

redaktora Naczelnego pisma „Nasze Drogi”,

członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie.

Za swą działalność na rzecz polskości i oświaty polskiej na Ukrainie

nagrodzoną Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP,

Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Orderem Uśmiechu.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI

Świadomi wielkiej straty dla środowiska polskiego na Ukrainie,

składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Bliskim i

wszystkim, kogo ta utrata boleśnie dotknęła

Zespół redakcyjny

Nowego Kuriera Galicyjskiego

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła

Teresa Dutkiewicz

wieloletnia działaczka polska na Ukrainie i dziennikarka.

Ta wychowanka polskiej szkoły im. Marii Magdaleny we Lwowie, absolwentka Politechniki Lwowskiej z wielkim zaangażowaniem oddawała się pracy na rzecz odrodzenia polskości na Ukrainie. Zależało jej na budowaniu polskiej tożsamości narodowej Polaków mieszkających na Kresach Południowo-Wschodnich, wzbudzaniu w nich poczucia więzi wspólnotowej z Polakami z kraju i z Ojczyzną.

Działalność społeczna była jej pasją. Przez wiele lat piastowała funkcję wiceprezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, a od 1993 roku kierowała czasopismem FOP „Nasze Drogi”, jako redaktorka naczelna.

Fundacja Wolność i Demokracja miała zaszczyt współpracować z Teresą Dutkiewicz od początku swego istnienia. Wspólnie realizowaliśmy projekty oświatowe i medialne. Jako że sprawy kształcenia młodego pokolenia, nauczania języka polskiego, polskiej kultury i historii były jej bliskie, wielokrotnie uczestniczyła, w imieniu Federacji, w organizowanych przez nas spotkaniach z nauczycielami poświęconymi przyszłości szkolnictwa polskiego na Ukrainie. Rozumiała też rolę mediów w kultywowaniu i popularyzowaniu polskiej kultury, upowszechnianiu wiedzy o Polsce dawnej i współczesnej, wkładzie Polski w historię powszechną.

Za swą wieloletnią działalność polonijną Teresa Dutkiewicz została wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, a także Orderem Uśmiechu.

W Zmarłej tracimy osobę, z którą łączyła nas wspólnota wartości i celów, która była dla nas przykładem oddania pracy na rzecz innych. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd Fundacji Wolność i Demokracja

Pamięć jest droższa od słów

Wyrazy najgłębszego współczucia
Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

ŚP.
TERESY KULIKOWICZ-DUTKIEWICZ

Lwowianki z urodzenia, aktywnej działaczki z powołania,
dla której los Polaków nie był obojętny.
Jej obywatelska postawa, zaangażowanie społeczne
i serdeczność dla każdego pozostaną w naszej pamięci

Łączymy się w żalu i smutku

Zarząd Centrum Edukacji i
Inicjatyw Przedsiębiorczości
im. Mikołaja Reja

X