Lwowskie wiadomości parafialne

Lwowskie wiadomości parafialne

W okresie międzywojennym oprócz prasy świeckiej ukazywały się również pisma, wydawane przez poszczególne parafie czy zakony.

Ukazywał się m.in. tygodnik poświęcony życiu religijnemu Lwowa, zatytułowany „Lwowskie wiadomości parafialne”. Pismo redagowane było przez ks. Ignacego Chwiruta, a redakcja mieściła się przy ul. Zygmuntowskiej 4.

Okręgowy Kongres Eucharystyczny w Kołomyi
W dniach 12 do 14 czerwca urządza dekanat kołomyjski okręgowy kongres eucharystyczny. Kongres będzie jakby częściowo odnowieniem niezapomnianego kongresu lwowskiego z roku 1928. Nabożeństwa, adoracje, kazania i odczyty dla wszystkich stanów uświetnią ten zjazd i przyczynią się do pomnożenia czci i chwały Przen. Sakramentu i do odnowienia pięknej pokutskiej krainy. W kongresie weźmie udział cała bliższa i dalsza okolica Kołomyi. Pragnieniem jest jednak X. Arcypasterza, aby cała archidiecezja uczestniczyła w nim duchowo i w ten sposób wspólnie oddała cześć Najśw. Eucharystji i odniosła pożytek dla swej duszy. Dlatego wydał odezwę do duchowieństwa, aby w dniu głównych uroczystości kołomyjskiego kongresu, to jest w niedzielę 14 czerwca, urządziło we wszystkich parafjach całodzienną lub nocną adorację. Wierni przyjmują zarządzenie arcypasterskie wdzięcznem sercem. Cześć Najśw. Sakramentu, szerzona już tak gorliwie przez jego ś. p. poprzednika X. Arcybiskupa Bilczewskiego, stała się potrzebą ich serc. Wiedzą, że w Eucharystji jest źródło życia duchowego i że bez niej rozkwit tego życia byłby niemożliwy. Wiedzą, że Najśw. Sakrament jest ośrodkiem wszystkich nabożeństw w Kościele Chrystusowym i że bez niego Kościół stałby się martwem ciałem, jak niem stały się i stają w naszych oczach te wyznania religijne, które odrzuciły wiarę w Najśw. Tajemnicę Ołtarza.

Wszyscy ochotnie wezmą udział w adoracji, aby oddać hołd Jezusowi i odnowić i wzmocnić swą wiarę i miłość! Niech żyje Jezus utajony w Najśw. Sakramencie!

Mieszkańcy okolic Zaleszczyk na odpuście w Winiatyńcach, 1935 rok (NAC)

Nasze apostolstwo i okresie wakacyjnym
W artykule niniejszym pragniemy powiedzieć kilka uwag o apostolstwie kobiet zrzeszonych w Katol. Stowarzyszeniu Kobiet. Akcja Katolicka ma być apostolstwem świeckich. Wiele się o nim mówi, ale jak to apostolstwo szerzyć, tego niejeden nie wie. Z Oddziałów przychodzą zapytania i prośby o program i wskazówki, a sekretarjat nie może zadośćuczynić tym prośbom, bo sposoby apostolstwa zmieniają się stosownie do czasu, warunków, potrzeb, otoczenia. Dziś chcemy powiedzieć parę uwag o apostolstwie w okresie wakacyj. Zbliżają się wakacje. W Oddziałach miejskich K.S.K. zebrania ustaną z powodu wyjazdu członkiń, w Oddziałach wiejskich z powodu robót w polu. Czy wobec tego ustanie i nasza działalność? Czy teraz właśnie nie rozszerza się raczej pole pracy apostolskiej?

Wiele osób wyjeżdża na letniska w różne zakątki kraju. Czy wszyscy pamiętają o tern, że poza pytaniem, jaka okolica: czy są góry, lasy, rzeki, katolik powinien przede wszystkiem dowiedzieć się, czy tam jest kościół, lub możność dojechania do niego, by móc uczestniczyć we Mszy św. w niedziele i święta. Bez wątpienia, że członkinie K.S.K. o tem pamiętają, ale ileż rodzin dopiero po wyjeździć na miejsce dowiaduje się, że kościoła w miejscu nie ma i wtedy dla uspokojenia własnego mówią: kościół jest odległy przeszło o 4 km., więc nie mamy obowiązku być na Mszy św. To prawda, że znaczna odległość może usprawiedliwić tych, których stanowisko czy warunki tak umieściły, ale czy może tłumaczyć się tak ten, który sam wybiera sobie miejsce pobytu? Tu właśnie pole do działalności apostolskiej, przypominanie o obowiązkach katolika. Jak miło, gdy w ogłoszeniach z letnisk czyta się: „Kościół w miejscu”. Zaraz się widzi, że to ogłoszenie katolika dla katolików.

W pensjonatach, gdzie stykamy się z ludźmi nieraz obojętnymi religijnie, nie wstydźmy się przypomnieć o Mszy św. Można powiedzieć przy stole: „Jutro niedziela, kto pójdzie ze mną na Mszę św.?“ Może kilka osób się zdecyduje, z takich, które nic pomyślały o tem. Członkinie Oddziałów wiejskich niech letnikom, których może u siebie przyjmują, również o tem przypominają, informując, o której godzinie w kościele parafjalnym jest Msza św., wskazując drogę do kościoła lub dając konie. To jeden z najważniejszych odcinków działalności apostolskiej. Ale wspomnijmy choćby krótko o innych, jak wycieczki w niedziele i święta, sporty, kąpiele, plaże, ile tu wkradło się niewłaściwości, wiele tu zdziałać możemy, przede wszystkiem własnym przykładem, a, gdy potrzeba, i śmiałem wypowiedzeniem zdania. Musimy we wszystkich okolicznościach zajmować stanowisko szczerze, zdecydowanie katolickie bez ugody i naginania się do otoczenia. Śmiałe, zdecydowane wypowiedzenie się nawet u przeciwników budzi uznanie, a my wcale nie przeciwników, ale częściej spotykamy tych, co bezkrytycznie ulegają duchowi świata.

Ażeby apostolstwo nasze było skuteczne, strzeżmy się moralizowania, krytykowania, sarkania czy pesymizmu. Tyle dziś wszelakiej biedy na świecie, wnośmy między ludzi chrześcijańską pogodę, podchodźmy do nich z dobrocią i serdecznością.

Nie siedźmy z założonemi rękoma!
We Lwowie i w kilku innych miastach polskich organizuje społeczeństwo katolickie bezprocentowe Kasy pożyczkowe dla drobnego kupiectwa polskiego. Chodzi tu o rzecz wielką, a mianowicie o powolne unarodowienie handlu i rzemiosła. Dotychczasowy stan organizacyjny ze strony polskiego społeczeństwa jest bardzo jeszcze marny, to jest właśnie jednym z powodów słabości polskiego kupiectwa i rzemiosła. Na 300 tysięcy zorganizowanych kupców żydowskich posiadamy zaledwie 30 tysięcy zrzeszonych kupców polskich. Jeszcze gorzej jest w kupiectwie niezorganizowanem. Stolica Polski posiada na 100 sklepów 87 sklepów żydowskich, a tylko 13 polskich.

Nieco lepiej przedstawia się może stan rzemiosła, ale i tu większość wytwórców jest w niewolniczej zależności od obcych odbiorców i domów handlowych. W rękach żydowskich znajduje się trzy czwarte (74 proc.) całego przemysłu, a na czysty polski stan posiadania przypada tylko niecałe 6 procent (5.6 proc,), reszta zaś 18 proc. należy do spółek mieszanych. Doprowadził do tego stanu zorganizowany kredyt, na którym żydostwo opiera swoją przewagę. Cała bowiem Polska pokryta jest siecią bezprocentowych kas pożyczkowych, służących do podtrzymania żydowskiego handlu i rzemiosła.

By przeciwstawić się tej silnej organizacji finansowej żydostwa, polskie społeczeństwo przystąpiło do tworzenia w różnych ośrodkach chrześcijańskich kas bezprocentowych dla rodzimego handlu i drobnego przemysłu, w którym winni znaleźć zatrudnienie i sposób do życia tak liczni bezrobotni, oraz młode pokolenie polskie, wchodzące w życie. Akcja ta, zatem ma nie tylko doniosłe znaczenie społeczne i narodowe, ale przede wszystkiem gospodarcze. Oby tylko poparło ją całe społeczeństwo. Zwyciężymy tylko wspólnym wysiłkiem.

Ze świata katolickiego
– Ojciec św. zaczął jak już donosiliśmy w dniu 31 maja 80-ty rok życia. Z tej okazji odbyło się w bazylice św. Piotra uroczyste nabożeństwo. Wieczorem na uroczystem posłuchaniu przyjął Ojciec św. około 5 tysięcy przedstawicieli Akcji Katolickiej z 23 narodów. Imieniem wszystkich przemówił X. Arcybiskup Pizzardo, składając życzenia Najwyższemu Pasterzowi. Ojciec św. podziękował za życzenia. W przemówieniu podkreślił kilka ważnych spraw. Najpierw podniósł konieczność jedności, w której jest potęga i której żądał Boski Zbawiciel, gdy zalecał uczniom, aby byli jedno. Ta jedność winna być wprowadzana w życie pod kierownictwem XX. Biskupów i duchowieństwa, bo Akcja Katolicka to współpraca świeckich w apostolstwie Kościoła. Dalej przypomniał Ojciec św. potrzebę czujności, ponieważ zjawili się fałszywi nauczyciele i fałszywi prorocy. Oni to pod różnemi nazwami i pod pozorem, że dają więcej dobra, szerzą i przygotowują większe zło, gdy przeciwstawiają prawdzie błąd, świętości – grzech, Królestwu Bożemu – królestwo szatana. Światowa wystawa prasy katolickiej nasunęła Ojcu św. trzecie jeszcze upomnienie. Pragnie on mianowicie, aby Akcja Katolicka popierała zawsze gorliwie to narzędzie prawdy, którem jest prasa katolicka. Podkreślił w końcu Ojciec św. konieczność modlitwy.

– Zjazd Związku Sodalicyj Marjańskich Pań Wiejskich z całej Polski odbędzie się we Lwowie w dniach 24 do 26 czerwca. Referaty wygłoszą: X. prałat dr. A. Gerstmann, prof. Uniw., pt. „Wychowanie religijne w szkole polskiej”; X. prof. Fr. Kwiatkowski T. J. „Szkoła wyznaniowa” i p. dr. Z. Włodkowi „Rozwijanie czynnika kobiecości w wychowaniu naszych córek”.

– Na konferencji wszystkich XX. Biskupów polskich w Warszawie w dniach 26 do 28 maja omawiano między innemi sprawy szkolne. Podniesiono, że dotąd nie została uregulowana sprawa nauczania religji w szkole przez duszpasterzy parafialnych, wskutek czego nieraz inspektorzy nie dopuszczają księży do szkoły. Koedukacja młodzieży obejmuje coraz więcej szkół, co wywołuje słuszne protesty rodziców. W niektórych okręgach szkolnych czyni się trudności organizacjom religijnym młodzieży. XX. Biskupi uchwalili poprzeć wysiłki, mające na celu usunięcie tego nieszczęścia, iż około miljon dzieci nie pobiera wogóle nauki, z powodu braku szkół.

– Procesy beatyfikacyjne O. Stanisława Papczyńskiego, założyciela zakonu OO. Marianów i jego ucznia O. Kazimierza Wyszyńskiego, przerwane przed 150 laty, zostaną wkrótce wznowione. Beatyfikacja O. Papczyńskiego została już wówczas ukończona, nie zostały tylko dokonane uroczystości zewnętrzne z braku funduszów.

– Burmistrz miasta New York stwierdził niedawno na posiedzeniu rady miejskiej, że swój osobisty rozwój duchowy zawdzięcza głównie katolickiej organizacji „Rycerzy Kolumba”. „Idee zawarte w tej organizacji powiedział burmistrz o’Brien wpłynęły w ten sposób na moje całe życie, na ukształtowanie się mego charakteru i moją pracę zawodową, że stałem się zdolny do pełnienia tego wysoce odpowiedzialnego urzędu, jaki obecnie piastuję. Ani na chwilę nie zapominam, że nie tylko mam rozstrzygać sprawy, które dotyczą pomyślności całego tego olbrzymiego miasta, ale i o tem, że w tem wszystkiem, co czynię, winienem być dobrym katolikiem i godnym przedstawicielem katolickich „Rycerzy Kolumba”.

Dziewczynki uczestniczące we mszy św., 1933 rok (NAC)

Z całej Polski
– Procesy. Przed sądem w Katowicach stanęła tajna niemiecka organizacja hitlerowska, która dążyła do oderwania od Polski Śląska. Powstanie miało być przygotowane na rok 1937. O tę działalność przeciwpaństwową oskarżonych jest 119 osób, z których 4 uciekły do Niemiec. Proces wskazuje, jak silnie zorganizowana była akcja przeciw Polsce na całem pograniczu niemieckiem. Oskarżeni przysięgali na wierność Hitlerowi, odsyłali sprawozdania z pracy do Niemiec i często poza granicami odbywali zebrania.

– Od pioruna spalił się stary drewniany kościół w osadzie Dublin W. pow. rawickim. Pochodził z przed 400 lat.

– Hołd. Katolicki Związek Młodzieży Męskiej i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej, największe organizacje młodzieży pozaszkolnej w kraju, wysłały do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Profesora Ignacego Mościckiego, telegram następującej treści: „Z okazji 10-lecia sprawowania Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej w przełomowych i historycznych czasach dla naszego Państwa, składamy w imieniu 400-tysięcznej rzeszy młodzieży pozaszkolnej najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy najwyższego uznania. Równocześnie zapewniamy Dostojnego Zwierzchnika Państwa, że młodzież, zrzeszona w naszych organizacjach, usilnie pracować nadal będzie w oparciu o zasady katolickie nad wzmożeniem potęgi Polski i uchronieniem jej od wszelkich niebezpieczeństw”.

Kronika lwowska
– Parafja św. Andrzeja. Poświęcenie całej parafji św. Andrzeja (OO. Bernardynów) Najświętszemu Sercu P. Jezusa odbędzie się w piątek, dnia 19-go czerwca. Porządek nabożeństw, z tem złączonych będzie następujący: we wtorek, środę i czwartek t.j. 16, 17 i 18 czerwca o godz. 6.30 wie czorem odbędzie się Triduum do Serca Bożego, na które złożą się: śpiewana lifanja do N. Serca, nauka, Święty Boże i błogosławieństwo; w piątek dnia 19-go o godz. 6.30 rano zostanie odprawiona Msza św. na intencję parafji oraz Stowarzy szeń Akcji Kat., w czasie Mszy wspólna Komunja św. i akt poświęcenia; tegoż dnia przed i popo łudniu będą kapłani intronizować Boże Serce w tych wszystkich rodzinach, które się zgłosiły.

– Parafja św. Antoniego. Staraniem Paraf. A. K. i K. S. M. odbędzie się dnia 21-go czerwca o godz. 12-tej w sali Sokoła IV uroczysta Akademja ku czci Najśw. Serca P. Jezusa. Wstęp wolny.

– W kościele SS. Karmelitanek bosych przy ul. Potockiego I. 70, odbędzie się w niedzielę, dnia 21 czerwca odpust w uroczystość Matki Najśw. Nieustającej Pomocy. Msze św. ciche od godz. 6-tej rano. O godz. 8-mej wotywa. O godz. 10-tej uroczysta suma z kazaniem. O godz. 5-tej popoł. nieszpory z kazaniem. Odpust zupełny przy zachowaniu zwykłych warunków.

– W kościele OO. Franciszkanów. 19-go czerwca w uroczystość Najsł. Serca Jezusowego odbędzie się uroczysta Msza św. o godz. 6-ej. Po Mszy św. akt poświęcenia się i odnowienie profesji wszystkich członków III-go Zakonu. Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, działając na podstawie § 5 lit. d. Regulaminu D. I. A. K. zarządza niniejszem gremjalny udział wszystkich członków Akcji Katolickiej miasta Lwowa w uroczystej procesji ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek dnia 19 b. m., o ile ci nie muszą brać udziału w procesjach parafjalnych i wydaje w tym celu następujące szczegółowe zarządzenia: W piątek, dnia 19-go b. m. o godz. 16-tej min. 30 zgromadzą się członkowie i członkinie wszystkich lwowskich Oddziałów Stowarzyseń A. K. (ze sztandarami,); o ile nie muszą brać udziału w procesjach parafjalnych, w następujących miejscach, a mianowicie: a) Mężowie koło kościoła 00. Jezuitów. b) Kobiety w ul. Fredry, między placem Akademickim a Domem Akcji Katolickiej. c) Młodzież Żeńska w ul. Fredry, między domem Akcji Katolickiej a ulicą Batorego. d) Młodzież Męska w ulicy Batorego, między ulicą Fredry a ulicą Łozińskiego.

Zapowiedzi po parafiach
W parafji Archikatedry obrz. łac. 1) Kazimierz Nowicki, Wolność 12 a, i Janina Wojdyło, Rutowskiego 19. 2) Fiala Józef, Nowa 17, i Bronisława Sowa, Rzęsna Polska. 3) Baranowski Edward, Zaciszna 2, i Julja Pisinger, Kr. Jadwigi 38.

W parafji św. Antoniego. 1) Jan Burgiet, Warszawa, i Marja Kubicka, Teatyńska 8. 2) Kazimierz Majewski, Miączyńskiego, i Irena Raśińska, Miączyńskiego. 3) Józef Olech, Strzelczycka par. Mościska, i Aniela Kuc, Wyspiańskiego.

W parafji św. Marji Magdaleny. 1) Stanisław Wolańczyk, Wulecka 8, i Olga Fedyk, Nabielaka 19. 2) Józef Franczuk, Tomickiego 16, i Anna Czyżowicz, Sapiehy 5. 3) Stanisław Jóźkiewicz, Piastów 8, i Nelly Bruhl, Kadecka 17.

Reklama
Pięknym, cennym i trwałym podarkiem na nową drogę życia dla abiturjentów i abiturjentek, a także zasłużoną nagrodą dla dobrych uczniów i uczennic szkół średnich będzie MSZAŁ RZYMSKI na niedziele i święta roku kościelnego w języku łacińskim i polskim. Opracował X. dr. G. Szmyd. Stron 1374. Nakład Tow. „Bibljoteka Religijna”,

Mszał rzymski obejmuje wszystkie Msze niedzielne, świąteczne i uroczystości świętych, obchodzone jako święta I i II klasy, nadto modlitwy ze wszystkich Mszy o świętych. W ten sposób każdy wierny może odmawiać w niedziele i święta Mszę św. razem z kapłanem po łacinie lub po polsku. Pozwoli mu to lepiej się modlić razem z całym Kościołem. Dodane krótkie objaśnienia do każdej Mszy św., pomagają do lepszego jej zrozumienia. Na końcu znajdują się litanje, przygotowanie do spowiedzi i Komunji św., kilka pieśni łacińskich i Msza dla no wożeńców. Mszał wydany jest na cienkim papierze brewjarzowym, w zgrabnym formacie kieszonkowym. Egz. opr. w płótno, brzegi czerwone z futer. zł. 9. Egz. opr. w skórkę kozłową brzegi czerwone z futerałem zł. 12. Egz. opr. w skórkę kozłową, brzegi złocone z futerałem zł 15.

Do nabycia w Księgarni Tow. „Bibljoteka Religijna” Lwów, ul. Rutowskiego 5 oraz we wszystkich księgarniach katolickich.

Pisownia oryginalna została zachowana.

Opracował Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 12 (280) 31 maja – 13 lipca 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X