Komunikat MSZ ws. przewożenia darów na teren Ukrainy i Białorusi

Wobec pojawiających się informacji o zatrzymywaniu przez służby celne Ukrainy transportów z paczkami świątecznymi, przeznaczonymi dla naszych Rodaków zamieszkałych w tym kraju, MSZ informuje, że w razie zatrzymania takich transportów, na prośbę osób zainteresowanych każdorazowo udzielana jest im przez polską służbę konsularną niezbędna pomoc w kontaktach z funkcjonariuszami służb celnych.

Jednocześnie MSZ przypomina, że przywóz pomocy materialnej o charakterze humanitarnym na terytorium Ukrainy i Białorusi powinien następować w zgodzie z ustawodawstwem tych państw.

Zgodnie z przepisami celnymi Ukrainy, przewóz rzeczy w objętości przekraczającej ilość przeznaczoną na własny użytek podlega obowiązkowej odprawie celnej przy wjeździe na terytorium tego kraju. W myśl obowiązującego tam prawa zwolnienie z opłat celnych można uzyskać dla dóbr o charakterze pomocy humanitarnej, przeznaczonej wyłącznie dla podmiotów mających status oficjalnych odbiorców pomocy humanitarnej. Rejestr tych odbiorców prowadzony jest przez Ministerstwo Polityki Socjalnej Ukrainy i dostępny jest, wraz z zaleceniami dla darczyńców, pod adresem https://www.msp.gov.ua/timeline/Gumanitarna-dopomoga.html. Odbiorca darów zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do właściwej dla jego siedziby Obwodowej Administracji Państwowej (jeżeli masa towaru nie przekracza 3 ton) lub do ww. Ministerstwa, o uznanie transportu za pomoc humanitarną. Wwóz może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministerstwa lub właściwej administracji obwodowej. Transport podlega kontroli celnej, podobnie jak późniejsza dystrybucja wwiezionej na Ukrainę pomocy.

W przypadku Białorusi do wwozu towarów w ramach międzynarodowej pomocy humanitarnej konieczna jest pisemna zgoda Departamentu ds. Działalności Humanitarnej przy Gabinecie Prezydenta Republiki Białorusi w Mińsku oraz dokument o zwolnieniu przewożonych towarów z podatku. Po uzyskaniu ww. zgody odbiorca towaru na Białorusi, który musi posiadać status osoby prawnej, powinien wypełnić deklarację celną, do formularza której wpisuje się numer ww. zgody, i przedłożyć ją w Urzędzie Celnym. Procedura przewozu uzależniona jest od wartości, ilości towaru oraz jego rodzaju. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ww. Departamentu ds. Działalności Humanitarnej: http://dha.gov.by/zakonodatelstvo/.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo konsularne, konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej przekazują zainteresowanym podmiotom polskim informacje o sytuacji i prawie państwa przyjmującego, w tym informacje na temat regulacji celnych, udzielają wsparcia w kontaktach ze służbą celną, a także służą pomocą w przypadku konieczności zapewnienia tłumaczenia w tych kontaktach. Konsulowie udzielają także zainteresowanym podmiotom informacji w zakresie potrzeb środowisk polonijnych w poszczególnych okręgach konsularnych. Wszelkie działania konsulów muszą jednak pozostawać w zgodzie z przepisami prawa obowiązującego w kraju przyjmującym, jak również prawa międzynarodowego.

W okresie przedświątecznym indywidualni darczyńcy, samorządy, organizacje pozarządowe, Kościoły i wiele innych podmiotów wspomagają potrzebujących darami. W ich zbiórkę włączonych jest wielu ludzi dobrej woli. Szlachetność intencji darczyńców i potrzeby obdarowywanych nie mogą jednak przesłaniać wymogu poszanowania obowiązującego w danym kraju prawa. Apelujemy zatem o każdorazowe zapoznanie się i przestrzeganie wymogów formalno-prawnych obowiązujących w kraju, do którego kierowany jest transport z darami. Jednocześnie, aby zagwarantować, że zgromadzone środki zostaną spożytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zalecamy uprzednią weryfikację autentycznych potrzeb potencjalnych odbiorców pomocy humanitarnej.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X