Jarosławska uczelnia nawiązała kontakty z kolejnymi instytucjami na Ukrainie

Jarosławska uczelnia nawiązała kontakty z kolejnymi instytucjami na Ukrainie

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu podpisała umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z kolejnymi instytucjami na Ukrainie. Są to dwie szkoły: College Medyczny i College Pedagogiczny im. B. F. Beńkowskiego w Berysławiu (obwód chersoński).

Dokument o współpracy podpisano w dniu 26 listopada 2013 r. W imieniu PWSTE w Jarosławiu jego sygnatariuszem był prof. nadzw. dra hab. Wacław Wierzbieniec, rektor uczelni. Instytucje podejmą starania zmierzające do wymiany doświadczeń w edukacji i działalności naukowej zawierając porozumienie określające ramowe zasady współpracy partnerskiej, celem osiągnięcia wysokiego poziomu studiów oraz rozwoju badań naukowych.

Zgodnie z umową, strony zobowiązały się podejmować wspólne działania w celu połączenia wysiłków w rozwiązaniu zagadnień i problemów w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej, wymianie doświadczeń w określonych kierunkach i upowszechnieniu współczesnych technologii edukacyjnych. Partnerzy wyrażają zainteresowane: współpracą w zakresie badań naukowych i wymianą wyników prowadzonych prac badawczych, wymianą nauczycieli akademickich w celu prowadzenia wykładów oraz studentów i pracowników, w tym organizacją staży dla studentów i pracowników, organizacją wspólnych konferencji naukowych i seminariów, przygotowaniem wspólnych publikacji na podstawie wyników badań naukowych i naukowo-metodycznych, wymianą literatury naukowej i dydaktycznej, wymianą doświadczeń w organizacji procesu dydaktycznego i programów studiów o podobnych specjalnościach, organizacją wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, wszelką działalnością, która będzie się przyczyniać do zacieśniania współpracy w sferze nauki.

W ramach współpracy strony zobowiązują się do podejmowania następujących zadań: corocznej wymiany studentów poprzez zorganizowanie szkół językowych w okresie zimowym i letnim, prowadzenia wykładów, wymiany doświadczeń i wykorzystania nowych technologii informacyjnych w procesie nauczania i badaniach naukowych, współorganizowania programów kulturalnych i sportowych, wymiany wydawnictw i publikacji oraz programów nauczania, organizacji i prowadzenia wspólnych konferencji naukowych i sympozjów, udziału delegacji w wydarzeniach ważnych dla stron umowy.

Adam Kulczycki
Tekst ukazał się w nr 23–24 (195–196) za 20 grudnia 2013–16 stycznia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X