Edukacyjne spotkania IPN

W ramach programu „Edukacyjne spotkania IPN”, realizowanego wspólnie przez KG RP w Łucku i IPN, przedstawiciele polskiego Instytutu Pamięci Narodowej spotkali się ze studentami i kadrą naukową dwóch uczelni w łuckim okręgu konsularnym: 8 grudnia doszło do spotkania we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym w Łucku im. Lesi Ukrainki, a 9 grudnia – w Akademii Ostrogskiej.

Spotkania prowadził Jacek Pawłowicz, kierownik Referatu Edukacji Historycznej warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Głównym punktem obu spotkań była prezentacja najnowszej książki IPN – historii Polski w języku ukraińskim „Polska – zarys historii”. Książka ta została rozdana wśród studentów i wykładowców i w najbliższym czasie zostanie przekazana do bibliotek innych ośrodków akademickich na Ukrainie.

Jacek Pawłowicz w czasie obu spotkań wygłosił w formie dostępnej dla słuchacza ukraińskiego wykłady o najnowszej historii Polski, zachęcał studentów do współpracy z polskimi historykami. Zapowiedział dalsze pogłębienie współpracy pomiędzy IPN obu państw i współpracę warszawskiego oddziału IPN z uczelniami ukraińskimi.

„Polska – zarys dziejów”, red. Włodzimierz Mędrzecki i Jerzy Bracisiewicz, przekład Iwan Swarnyk, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, 368 s., 20 map, 170 ilustracji.

Idea wydania książki powstała w 2009 roku, gdy wspólnie z dyrektorem IPN Januszem Kurtyką (na kilka miesięcy przed jego tragiczną śmiercią w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem) gościliśmy w Kijowie. Celem naszego wyjazdu było omówienie w kręgu polskich i ukraińskich historyków perspektywę dialogu o współpracy.

Łukasz Kamiński, dyrektor IPN

Trudno znaleźć lepszy przykład dyskusji o przeszłości, którą od dawna prowadzą polscy i ukraińscy historycy. Dyskusje wokół postaci Bogdana Chmielnickiego toczyły się jeszcze w Rzeczypospolitej, a kolejne dziesięciolecia otwierały kolejne pola polemik, dotyczące miedzy innymi konfederacji barskiej, powstania styczniowego, stosunków polsko-ukraińskich z lat 1917-1921 czy oceny tragicznych wydarzeń z lat II wojny światowej. Praca ta przygotowywana była z myślą o dwóch najważniejszych wydarzeniach.

Po pierwsze – zapoznać czytelnika ukraińskiego, a przede wszystkim nauczycieli przedmiotów humanistycznych, studentów i uczniów, interesujących się historią, w szczególności historią najbliższego sąsiada Ukrainy.

Po drugie – przedstawić polski punkt widzenia na własna historię i pokazanie w niej miejsca Ukraińców i Ukrainy i licznych wydarzeń z jej historii. Pragniemy mocno podkreślić, że nie ma mowy o narzuceniu polskiego punktu widzenia czytelnikowi ukraińskiemu.

Jesteśmy przekonani, że zwiększymy szansę na porozumienie pomiędzy naszymi oboma narodami.

Włodzimierz Mędrzecki, redaktor naukowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X