Edukacyjne spotkania IPN

W ramach programu „Edukacyjne spotkania IPN”, realizowanego wspólnie przez KG RP w Łucku i IPN, przedstawiciele polskiego Instytutu Pamięci Narodowej spotkali się ze studentami i kadrą naukową dwóch uczelni w łuckim okręgu konsularnym: 8 grudnia doszło do spotkania we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym w Łucku im. Lesi Ukrainki, a 9 grudnia – w Akademii Ostrogskiej.

Spotkania prowadził Jacek Pawłowicz, kierownik Referatu Edukacji Historycznej warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Głównym punktem obu spotkań była prezentacja najnowszej książki IPN – historii Polski w języku ukraińskim „Polska – zarys historii”. Książka ta została rozdana wśród studentów i wykładowców i w najbliższym czasie zostanie przekazana do bibliotek innych ośrodków akademickich na Ukrainie.

Jacek Pawłowicz w czasie obu spotkań wygłosił w formie dostępnej dla słuchacza ukraińskiego wykłady o najnowszej historii Polski, zachęcał studentów do współpracy z polskimi historykami. Zapowiedział dalsze pogłębienie współpracy pomiędzy IPN obu państw i współpracę warszawskiego oddziału IPN z uczelniami ukraińskimi.

„Polska – zarys dziejów”, red. Włodzimierz Mędrzecki i Jerzy Bracisiewicz, przekład Iwan Swarnyk, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, 368 s., 20 map, 170 ilustracji.

Idea wydania książki powstała w 2009 roku, gdy wspólnie z dyrektorem IPN Januszem Kurtyką (na kilka miesięcy przed jego tragiczną śmiercią w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem) gościliśmy w Kijowie. Celem naszego wyjazdu było omówienie w kręgu polskich i ukraińskich historyków perspektywę dialogu o współpracy.

Łukasz Kamiński, dyrektor IPN

Trudno znaleźć lepszy przykład dyskusji o przeszłości, którą od dawna prowadzą polscy i ukraińscy historycy. Dyskusje wokół postaci Bogdana Chmielnickiego toczyły się jeszcze w Rzeczypospolitej, a kolejne dziesięciolecia otwierały kolejne pola polemik, dotyczące miedzy innymi konfederacji barskiej, powstania styczniowego, stosunków polsko-ukraińskich z lat 1917-1921 czy oceny tragicznych wydarzeń z lat II wojny światowej. Praca ta przygotowywana była z myślą o dwóch najważniejszych wydarzeniach.

Po pierwsze – zapoznać czytelnika ukraińskiego, a przede wszystkim nauczycieli przedmiotów humanistycznych, studentów i uczniów, interesujących się historią, w szczególności historią najbliższego sąsiada Ukrainy.

Po drugie – przedstawić polski punkt widzenia na własna historię i pokazanie w niej miejsca Ukraińców i Ukrainy i licznych wydarzeń z jej historii. Pragniemy mocno podkreślić, że nie ma mowy o narzuceniu polskiego punktu widzenia czytelnikowi ukraińskiemu.

Jesteśmy przekonani, że zwiększymy szansę na porozumienie pomiędzy naszymi oboma narodami.

Włodzimierz Mędrzecki, redaktor naukowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X