ABC polskiej klasy – promocja języka polskiego na Ukrainie

ABC polskiej klasy – promocja języka polskiego na Ukrainie

Zapraszamy do udziału w projekcie Fundacji Wolność i Demokracja: „ABC polskiej klasy – promocja języka polskiego na Ukrainie”.

Projekt jest skierowany do uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół ukraińskich, w których język polski jest nauczany jako język obcy/ drugi/ odziedziczony. Bezpośrednimi działaniami projektu jest objęta społeczność szkolna skupiona w 60 pilotażowych szkołach wyłonionych w ramach akcji promocyjnej i rekrutacji.

Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie w 60 szkołach, w których jest nauczany język polski jako obcy/ drugi/ odziedziczony, wzorcowego modelu pracowni języka polskiego rozumianego jako określona organizacja przestrzeni dydaktycznej: a) w obszarze aranżacji pracowni językowej, b) w obszarze strategii i treści dydaktycznych jako innowacyjna metoda nauki przedmiotu (języka polskiego jako obcego/ drugiego. odziedziczony).

Oferowany model aranżacji przestrzeni realizuje współczesne postulaty glottodydaktyki, takie jak wykorzystanie aktywizujących metod nauczania opartych na autonomii ucznia. Ponadto ma na celu a) rozwój kompetencji językowych w zakresie języka ogólnego oraz języka edukacji szkolnej, b) kompetencji kulturowych (w tym wiedzy z zakresu wiedzy o Polsce oraz umiejętności prowadzenia dialogu kulturowego) oraz c) kompetencji edukacyjnych i społecznych, włączając uczniów do procesu edukacyjnego umożliwiającego głębsze poznanie współczesnego oblicza Polski utożsamianej również z wartościami: demokracja, solidarność, partycypacja w życiu społecznym, wolność i niepodległość.

Nauczyciele i dyrektorzy szkół objętych projektem mają możliwość udziału w konferencji metodycznej poświęconej nowoczesnym tendencjom w glottodydaktyce, uczniowie uczestniczą w konkursie, który rozwija kompetencje autonomii uczenia się, zaś szkoły otrzymują wsparcie materialne pozwalające na wyposażenie pracowni polonistycznych.

Motywem przewodnim przewidzianych działań są polskie osiągnięcia naukowe na przestrzeni wieków, od teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika (w nawiązaniu do roku jubileuszowego) po peroskwity Olgi Malinkiewicz.

Projekt dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki RP.

Więcej o projekcie czytaj tutaj.

źródło: Fundacja Wolność i Demokracja

X