Wojewoda powołał pełnomocnika do spraw współpracy z Ukrainą

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek powołał pełnomocnika do spraw współpracy z Ukrainą. Został nim dr hab. Włodzimierz Osadczy prof. KUL.

Profesor Włodzimierz Osadczy był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Jest także dyrektorem Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum Ucrainicum KUL.

W latach 2006-2009 był kanclerzem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (obecnie Centrum Europy Wschodniej UMCS). Członek Komisji Europy Wschodniej Polskiej Akademii Umiejętności, członek Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Polska-Wschód”, prezes Stowarzyszenia Polska-Armenia oddział Lublin.

Do zadań pełnomocnika należy:

współpraca z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym przedstawicielstwami dyplomatycznymi Ukrainy, przedstawicielami władz lokalnych oraz rządowych Polski i Ukrainy, w zakresie spraw społeczno-gospodarczych oraz kulturalnych;
inicjowanie kontaktów oraz koordynacja współpracy z przedstawicielami strony ukraińskiej;
opracowywanie propozycji rozwiązań mających na celu zacieśnianie współpracy polsko-ukraińskiej na terenie województwa lubelskiego;
podejmowanie inicjatyw popularyzujących Ukrainę i dobrosąsiedzkie relacje ze stroną ukraińską wśród mieszkańców województwa lubelskiego;
analizowanie i ocena sytuacji społeczno-gospodarczej na Ukrainie i bieżące informowanie Wojewody Lubelskiego o wynikach analiz i ocen;
opracowywanie informacji i analiz dotyczących współpracy na terenie województwa lubelskiego z przedstawicielami strony ukraińskiej oraz przedstawianie ich wojewodzie lubelskiemu.

Źródło: lublin.uw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X