Ważne spotkanie w Kijowie

11 kwietnia w Kijowie odbyło się XXVI spotkanie komitetu konsultacyjnego przy prezydencie Polski i Ukrainy. Przewodniczyli mu zastępca szefa administracji Petra Poroszenki – Kostiantyn Jelisiejew oraz szef gabinetu Andrzeja Dudy – Krzysztof Szczerski.

Strony skupiły się na aktualnych kwestiach dotyczących polsko-ukraińskiej współpracy, a także uzgodniły algorytm interakcji w sprawach europejskich i transkontynentalnych.

Uczestnicy spotkania zdecydowanie potępili zbrojną napaść na siedzibę Konsulatu Generalnego RP w Łucku, do którego doszło pod koniec marca.

Ukraińcy poinformowali swych polskich kolegów o staraniach, jakie są czynione dla jak najszybszego zbadania tego zajścia, jak również pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Jedni i drudzy zgodzili się co do tego, że podobne prowokacje w żadnym razie nie powinny odcisnąć się na przyjacielskich, partnerskich stosunkach między oboma krajami.

Wiele uwagi poświęcono realizacji postanowień mińskich (a raczej jej braku) oraz rozwojowi sytuacji w Donbasie. Strony zgodziły się co do wagi utrzymania sankcji ekonomicznych przeciw Rosji do czasu pełnego wywiązania się przez nią ze zobowiązaniach zaciągniętych w Mińsku, tj. odnowienia integralności terytorialnej Ukrainy.

Osiągnięto porozumienie w sprawie dalszej koordynacji wysiłków zmierzających do zintegrowania społeczności międzynarodowej dla udzielenia Ukrainie praktycznej pomocy w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji.

Co również warte podkreślenia, strona ukraińska wyraziła aprobatę dla polskiej koncepcji integrowania Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalną uwagę poświęcono współpracy w trójkącie Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne, czyli mówiąc po naszemu – Międzymorzu w wersji „ABC”.

W czasie spotkania nie mogło zabraknąć tematyki europejskiej. Rozmawiano o poparciu Polski dla objęcia Ukraińców reżimem bezwizowym, a także o możliwościach pogłębienia współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Konkludując, wyjąwszy drobiazgi i nieco inne rozłożenie akcentów, można powiedzieć, że udało się obu stronom wypracować wspólne stanowisko w wielu ważnych kwestiach: bezpieczeństwa, poszerzenia współpracy i integracji europejskiej.

Źródło: Kresy24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X