Stypendia dla nauczycieli i naukowców

Fundacja Wolność i Demokracja informuje o stypendiach dla czynnych nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje na ukraińskich polonistykach oraz dla naukowców.

Stypendia dla nauczycieli przeznaczone są dla czynnych nauczycieli, którzy podnoszą (lub planują w najbliższym czasie podnieść) swoje kwalifikacje w ramach studiów doktoranckich, studiów podyplomowych lub innych form podwyższenia kwalifikacji.

Stypendia stażowe przeznaczone są dla naukowców pracujących na ukraińskich polonistykach, którzy planują wyjechać do Polski w celu kontynuowania pracy naukowej (konsultacje, wizyty w bibliotekach, zakup literatury, udział w zajęciach i in.). Program indywidualnego stażu może być łączony z innymi pobytami w Polsce, również z innymi stażami.

Na obu projektach przewidziano po 5 miejsc. Stypendium wynosi 1000 zł. i będzie wypłacane od lipca.

Programy przeznaczone są wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia, w pierwszej kolejności legitymujących się posiadaniem Karty Polaka.

Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do danych projektów według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.

Kandydaci załączają informacje o swojej aktualnej lub planowanej drodze podwyższenia kwalifikacji oraz o kosztach z tym związanych (dojazd, zakwaterowanie, druk, zakup książek itd.).

Termin zgłoszenia do programów: 30 czerwca 2018 r.

Warunkiem wzięcia udziału w programach jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres kowalewskijerzy@wp.pl

O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Odbiór stypendium (i podpisanie umowy stypendialnej) jest możliwe tylko na indywidualnych spotkaniach z koordynatorem Projektu. Terminy spotkań będą ogłaszane na stronie Projektu (Platforma Dobrych Praktyk).

Stypendyści zobowiązują się do pomocy przy opracowaniu bibliografii prac polonistycznych powstałych na Ukrainie. Szczegółowy zakres prac dla każdego stypendysty zostanie określony podczas podpisywania umowy stypendialnej (i przekazywania stypendium).

Jeżeli stypendysta otrzyma stypendium po raz drugi w 2018 roku, zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z realizacji stypendium w 2017 roku. Sprawozdanie przekazuje w momencie podpisywania umowy stypendialnej.

Stypendysta zobowiązany jest do przekazania Fundacji WiD sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego w 2018 roku – do 15 grudnia 2018 r.

Szczegóły i formularze zgłoszeniowe można znaleźć tu:

Stypendia dla nauczycieli
Stypendia stażowe dla naukowców

Źródło: Fundacja Wolność i Demokracja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X