Konkurs: Twórczość Wojciecha Kilara na przykładzie kina polskiego

Konkurs: Twórczość Wojciecha Kilara na przykładzie kina polskiego

Zapraszamy do udziału młodzież stale zamieszkałą poza granicami Polski w przedziale wiekowym od 14 do 20 lat włącznie. Praca konkursowa musi być napisana w języku polskim i być dziełem własnym, wcześniej nie nagradzanym i nie publikowanym w całości lub części. Forma literacka pracy jest dowolna.

Pracę konkursową należy przesłać w terminie do 15 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Fundacji (z dopiskiem „KONKURS”). Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Fundacji: www.kresowe.pl

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania:

• wydruku tekstu pracy konkursowej oraz jej wersji elektronicznej na płycie CD;
• informacji dot. swoich danych osobowych – imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail;
• wykazu źródeł wykorzystanych informacji.

Przy ocenie prac jury, w skład którego wejdą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych oraz Fundacji Dziedzictwo Kresowe, będzie brało pod uwagę:

• Ogólną wiedzę w zakresie życia i twórczości Wojciecha Kilara oraz umiejętność jej sprawnego wykorzystania przy pisaniu pracy;
• Ogólną wiedzę w zakresie polskiej kinematografii związanej z twórczością Wojciecha Kilara;
• Walory literackie pracy, język, styl i formę;
• Rodzaj i zakres wykorzystanych źródeł;

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29 kwietnia 2013 roku na stronie internetowej Fundacji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

biuro@kresowe.pl

Fundacja Dziedzictwo Kresowe
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X