Konkurs „Reportaż rodzinny im. Mirosława Rowickiego”

Konkurs „Reportaż rodzinny im. Mirosława Rowickiego”

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia do 18 roku życia poświęcony historii bliskiej. Bliskiej, bo tematem konkursu jest historia dotycząca członków rodziny, losy konkretnych ludzi.

Chcielibyśmy namówić uczestników Konkursu do zbadania losów swojej rodziny i wydobycia z niej najciekawszych momentów, często przełomowych dla nich samych oraz przyszłych pokoleń. Historia bliskich z naszych rodzin jest niepowtarzalna i zasługuje na to, by ocalić ją od zapomnienia. Chcielibyśmy, by Konkurs stał się inspiracją do wnikliwego opisu historii własnej rodziny i przyczynił się do stworzenia swoistego zapisu kroniki dziejów Polaków na Ukrainie.

Na konkurs nadsyłane mogą być prace pisemne, wyłącznie oryginalne, dotąd nigdzie nie publikowane, zebrane na podstawie własnych badań i poszukiwań. Ilustrację opisanych losów stanowić mogą dokumenty archiwalne, fotografie z rodzinnych albumów, opracowany dziennik czy pamiętnik, zapisy audio i video.

Termin nadsyłania prac – do 15 października 2020r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 11 listopada 2020r., po czym nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Przewidywana jest prezentacja prac lub ich fragmentów w sieci Internet oraz w czasopismach polonijnych.

Prace wraz z kartami zgłoszeniowymi LINK

należy nadsyłać na adres: reportaz.rodzinny@msz.gov.pl

Regulamin Konkursu

reportażu rodzinnego

im. Mirosława Rowickiego

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie reportażu rodzinnego im. Mirosława Rowickiego, zwanym dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.
3. Celem Konkursu jest zachowanie zapisów losów osób polskiego pochodzenia działających na terenie dzisiejszej Ukrainy. Relacje naocznych świadków zebrane i zapisane przez osoby z najbliższego otoczenia pozwolą na utrwalenie przekazu dla następnych pokoleń, pozwolą na stworzenie kroniki losów osób doświadczonych, często w niezwykle tragiczny sposób, przez historię.
4. Patronem Konkursu jest zmarły w 2020 roku Mirosław Rowicki – założyciel, wydawca i redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego – największej polskiej gazety na Ukrainie; inicjator i spiritus movens Klubu Galicyjskiego i Spotkań Polsko-Ukraińskich w Jaremczy, organizator wspólnych inicjatyw kulturalnych i naukowych polskich i ukraińskich środowisk intelektualistów, działaczy samorządowych, dziennikarzy, publicystów i naukowców; działacz Solidarności, represjonowany w latach 80. przez władze komunistyczne. Za swoją działalność odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem „Za Rozbudowę Ukrainy”.

Warunki udziału w Konkursie

5. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia urodzonych przed 11 listopada 2002r. Do udziału w Konkursie nie jest wymagane posiadanie polskiego obywatelstwa, Karty Polaka lub przedstawienie dokumentów potwierdzających pochodzenie.
6. Praca konkursowa to pisemny opis losów osoby lub grupy osób pochodzenia polskiego, które osobiście doświadczyły tragicznych wydarzeń historii.
7. Praca musi mieć charakter twórczy — nie może być powieleniem lub kompilacją istniejących opracowań czy opublikowanych źródeł.
8. Pracę należy przygotować w postaci elektronicznej, w formacie txt, rtf, doc/docx, odt lub pdf.
9. Jako uzupełnienie formy pisemnej można dołączyć, nie stanowiące integralnej części pracy, zdjęcia/skany dokumentów, fotografii, pamiątek rodzinnych lub innych artefaktów związanych z opowiadaną historią, a także nagrania audio lub video (także archiwalne).
10. Wraz z pracą konkursową uczestnicy Konkursu obowiązani są przesłać kartę zgłoszeniową będącą załącznikiem do niniejszego regulaminu. Wypełnioną i wydrukowaną kartę zgłoszeniową należy odręcznie podpisać. Skan/zdjęcie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej należy wysłać wraz z pracą konkursową.
11. Materiały, które ze względów technicznych nie będą mogły być odczytane, nie będą podlegać ocenie.

Zasady i przebieg Konkursu

12. Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: reportaz.rodzinny@msz.gov.pl do 15 października 2020 r.
13. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem Ambasadora RP na Ukrainie.
14. Komisja w swoim działaniu może korzystać ze wsparcia ekspertów zewnętrznych.
15. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
16. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
17. Wybrane prace zostaną opublikowane.

Prawa własności intelektualnej i postanowienia końcowe

18. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych (klauzula informacyjna jest częścią karty zgłoszeniowej).
19. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie dostarczonych materiałów w działaniach informacyjno-promocyjnych.
20. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.
21. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
22. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo publikacji, druku, powielania prac konkursowych lub ich fragmentów bez dodatkowego wynagrodzenia dla autora pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja dotycząca przetwarzania
przez placówkę zagraniczną i Ministerstwo Spraw Zagranicznych danych osobowych osób – uczestników Konkursu reportażu rodzinnego im. Mirosława Rowickiego

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

1) Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, a wykonującym obowiązki administratora jest dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, z siedzibą przy Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa oraz kierownik placówki zagranicznej – Ambasada RP w Kijowie z siedzibą przy ul. Jarosławiw Wał 12 01901 Kijów

2) Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Dane kontaktowe IOD:

adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

adres e-mail: iod@msz.gov.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez placówkę zagraniczną i MSZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji Konkursu reportażu rodzinnego im. Mirosława Rowickiego (dalej zwanego „Konkursem”).

4) Zakres przetwarzanych danych obejmuje:

a) imię i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) dane teleadresowe.

5) Dane zostały przekazane placówce zagranicznej przez Uczestnika Konkursu i jego opiekunów, w związku z udziałem w Konkursie.

6) Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy placówki zagranicznej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

7) Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i mogą być udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom trzecim, uprawnionym do dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

8) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu, a po jego zakończeniu w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217, z późn.zm.).

9) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15‑16 w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz w art. 17‑19 i 21 RODO – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu, o ile będą miały zastosowanie.

10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

11) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Źródło: Dziennik Kijowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X