Z życia prowincji bebeleno.net

Z życia prowincji

Powtarzamy za starą prasą kilka wiadomości z okolic Lwowa.

Czasopisma lwowskie w okresie międzywojennym publikowały informacje z okolic miasta lub sąsiednich województw. „Gazeta Lwowska” np. miała swoich korespondentów lub publikowała listy czytelników dotyczące różnych wydarzeń.

Obchód święta 3-go Maja w Rawie Ruskiej. – Dziś kiedy Polska zrzuciła z siebie kajdany niewoli, a obywatele Tej oddychają pełna atmosferą wolności naród uczcił godnie pamiątkę stworzenia wiekopomnego dzieła „Konstytucji 3 Maja”.

Uroczystość obchodu 3-go Maja została poprzedzona w dniu 2 maja capstrzykiem po ulicach miasta o godzinie 10 wieczorem. Miasto przybrało uroczysty wygląd przez ozdobienie kamienic i domów nalepkami, wywieszenie chorągwi o barwie narodowej, ozdobieniu zielenią miejscowych urzędów.

O godz. 6-tej rano w dniu Święta, złączona orkiestra podchorążych i kolejarzy urządziła pobudkę, jako zaczątku uroczystości, o godzinie 10-tej z różnych stron miasta poczęły się gromadzić na placu Sokola sformowane drużyny obywateli, przy współudziale Batalionu Podchorążych Nr. 6, skąd wyruszono na uroczyste nabożeństwo do kościoła, cerkwi i synagogi. Po nabożeństwie nastąpiło przemówienie p. mgr. Szweda, który krótko a treściwie zilustrował święto 3-go Maja. Po nabożeństwie nastąpiła defilada przed pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego, odebrana przez reprezentantów miejscowych władz p. starostę Skarzyńskiego. mjr. Wyczółkowskiego, dowódcę garnizonu.

O godz. 13-tej staraniem Baonu Podchorążych Rez. Nr. 6 i Pow. Komitetu W. F. i P. W. odbyły się na stadionie sportowym zawody lekkoatletyczne i sportowe między poszczególnymi drużynami wojskowymi i cywilnymi, przysparzając dużo uciechy i rozrywek miejscowej ludności, zwłaszcza młodzieży. Święto zakończyła uroczysta Akademia w sali Sokola, na którą złożyły się: wyborowa orkiestra Baonu Podchorążych, słowo wstępne i jako punkt ostatni komedia Fredry „Damy i Huzary”, odegrana przez grono amatorów.

W końcu nadmienić należy, że święto 3-go Maja uroczyście obchodziły gminu: Uhnów, Niemirów, Magierów, Potylicz i Szczerzec.

Uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci poległych w obronie Gródka Jagiellońskiego i Ziemi Gródeckiej. – Staraniem Komitetu obywatelskiego pod przewodnictwem starosty gródeckiego odbyła się ubiegłej niedzieli przy udziale przedstawicieli wszystkich miejscowych władz cywilnych i wojskowych oraz organizacji społecznych i licznej publiczności uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci poległych w obronie Gródka Jagiellońskiego i Ziemi gródeckiej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: starosta gródecki p. Franciszek Frączkowski oraz burmistrz miasta Gródka Jagiellońskiego – p. Stanisław Le-Bouton. Uroczystość cechował nastrój nader podniosły – pomnik zaś, otwarty w rocznicę Konstytucji 3 Maja, będzie trwałym dowodem czci społeczeństwa polskiego dla poległych w obronie Ojczyzny.

Zawody marszowe i strzeleckie – Staraniem Pow. K. W. F. i P. W. i Pow. Zarządu Zw. Strzeleckiego, odbyły się tu. zawody marszowe i strzeleckie o „Odznakę Strzelecką”. Do zawodów stanęło 12 zespołów „Strzelca”, „Drużyn Mocarstwowych”, „Sokoła” i Zespoły hufców szkolnych. Start do marszu, przeprowadzonego sposobem gwiaździstym, odbył się z siedzib kompanii Krystynopola, Tartakowa, Waręża do Sokala. Czasy uzyskane, biorąc pod uwagę zły stan drogi, bezpośrednio po ulewie były bardzo dobre. W najlepszej formie przybyły do mety kompania tartakowska i zespół hufca seminarium męskiego.

Bezpośrednio po marszu odbyły się zawody o „Odznakę Strzelecką”. Otrzymało ją, na ogólną ilość 84 – 26 zawodników, w tym 3 uczniów. Najdzielniej spisały się oddziały Zw. Strz. z Horodyszcza, z Wolicy Komarowej i Tartakowa; z hufców szkolnych puchar wędrowny zdobył hufiec seminarium męskiego.

Poświęcenie świetlicy „Strzelca” w Bruchnalu. – Z początkiem maja odbyło się w Bruchnalu, wiosce oddalonej od Jaworowa o 9 km., uroczyste poświęcenie świetlicy strzeleckiej. Bruchnal zamieszkały w połowie przez Polaków i Rusinów, był niegdyś za czasów polskich miasteczkiem słynnym z wielkich jarmarków, dziś cicha wioska, pomna swych dawnych świetnych tradycyj, stara się pod względem patriotycznym stanąć w rzędzie pomiędzy znaczniejszymi miastami naszego kraju.

Przed niespełna dwoma miesiącami założono w Bruchnalu miejscowe Koło Strzelca. Rada gminna, idąc instytucji tej na rękę, odstąpiła kancelarię gminną na świetlicę, w której schodzić się ma młódź strzelecka na pogawędkę i zabawy.

Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Sokalu. – Sprawa budowy pomnika Marszałka J. Piłsudskiego weszła po wielu trudnościach na realne tory. Zebranie komitetu w dniu 28. IV. zadecydowało o tern ostatecznie. Momentem zwrotnym stały się sprawozdania: skarbnika p. M. Bardeckiego i p. inż. M. Kastnera. Pierwsze sprawozdanie, umiejętnie zestawione, dało obraz wysiłków komitetu w kierunku zdobycia funduszów (kwota kilku tysięcy, zebrana w ciągu niespełna dwu miesięcy, mówi sama za siebie) i przekonało największych pesymistów, że inicjatywa i ochotna praca jednostek sprawi, że może już we wrześniu t.r. pomnik, ozdoba miasta, stanie w Sokalu.
Rubryka „Z życia prowincji” obfitowała w informacje ważne dla regionu:

Akcja społeczna i humanitarna – Wzorem Komitetu stołecznego oraz Komitetu Wojewódzkiego zawiązał się w Drohobyczu w dniu 18 maja br. Powiatowy Komitet Obywatelski Pomocy Ofiarom Powodzi na Wileńszczyźnie, w skład prezydium którego weszli: p. Starosta Porembalski, jako przewodniczący, naczelnik Okr. Urzędu Górniczego p. inż. dr. Markiewicz, dyrektor Banku Przemysłowego p. Andrzej Iskra i P. Michał Spring, urzędnik Starostwa, jako sekretarz.

Komitet ten przystąpił do pracy, wydając odpowiednie odezwy do społeczeństwa, wzywające do składania ofiar na rzecz powodzian wileńskich i jest nadzieja, że wdrożona akcja da odpowiednie wyniki.

Zakończenie Kursu gospodarstwa kobiecego w Mostach Wielkich. – W dniu 26 kwietnia odbyło się w Mostach Wielkich uroczyste zamknięcie 3-miesięcznego Kursu gospodarstwa kobiecego, urządzonego przez Okręgowe Tow. rolnicze. Na uroczystość przybyli goście z Żółkwi ze starostą powiatowym Bernatowiczem na czele oraz prezes Okr. Tow. rolniczego Horoch. W części oficjalnej przemówił starosta Bernatowicz, poczem nastąpiło rozdanie świadectw. Uroczystość zakończono przedstawieniem amatorskiem i zabawą, do której przygrywała orkiestra 6 p. Strzelców.

400 lecie parafii dobromilskiej. – Obecnie tworzy się w Dobromilu komitet obchodu 400-tnej rocznicy kreowania tu parafii rzym.-kat. przez Jana Herburta. Uroczystość trwać będzie przez 29 dni, t.j. do1 maja br. Uroczystość ta obejmować będzie równocześnie 10-lecie istnienia tut. Gimnazjum miejskiego im. Herburtów, oraz otwarcie stadionu P.W.iW.F. Przyrzekli łaskawe odwiedziny WP p. Wojewoda Lwowski, ks. Biskup A. Nowak z Przemyśla, prezes Sądu Apelacyjnego Wóycicki, dyr. Lasów Państwowych we Lwowie Szuben jako kolator i inni. Spodziewanym jest liczny udział duchowieństwa z tut. i sąsiednich powiatów, oraz przyjazd przedstawicieli ze sfer naukowych i wojskowych. Komitet pod przewodnictwem ks. Stanisława Wolanina, przygotowuje urozmaicony program uroczystości, a także godne przyjęcie gości.

Zdarzały się relacje z wydarzeń niecodziennych:

Uczeń Konserwatorjum p. Roman Dąbrowski wybierając się w sobotę pociągiem z Przemyśla do Lwowa, z braku miejsca w przedziale, zajął stojące, a wiolonczelę ustawił na platformie łączącej wagony. W pewnym momencie pociąg został pchnięty parę kroków na przód, wskutek czego zacisnęła się ruchoma ściana platformy, gniotąc w drzazgi instrument wartości ok. 700 zł.

Opracował Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 9 (229) 15-28 maja 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X