Wszystkie umowy w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina podpisane

Wszystkie umowy w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina podpisane

W Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 zakończyło się podpisywanie wszystkich 117 umów o dofinansowanie projektów. Ich wartość to 174,1 mln euro.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podpisało łącznie 117 umów na dofinansowanie:

• 74 projektów polsko-ukraińskich (107,9 mln euro),
• 29 polsko-białoruskich (58,5 mln euro),
• 14 projektów trójstronnych (7,7 mln euro).

– Program wszedł w główną fazę wdrażania, a realizacja projektów trwać będzie do końca 2015 roku. Każda z inicjatyw angażuje partnerów z obu stron wschodniej granicy Unii Europejskiej i przyczynia się do budowy rzeczywistej strefy współpracy ponad podziałami. Oczekujemy, że środki z tego programu umożliwią regionom przygranicznym wykorzystanie wielu wspólnych szans w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony środowiska, integracji kulturowej oraz przyczynią się do poprawy infrastruktury przejść granicznych – mówi wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak.

W Polsce projekty realizowane są na obszarze obejmującym województwa podlaskie, lubelskie, podkarpackie i podregion ostrołęcko-siedlecki na Mazowszu. Na Białorusi: obwód grodzieński, brzeski, miński, homelski, a na Ukrainie obwód lwowski, wołyński, zakarpacki, iwanofrankowski, rówieński i tarnopolski. Odpowiedzialność za realizację każdego projektu ponosi partner wiodący – jedna instytucja wybrana spośród wszystkich partnerów zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Projekty polsko-ukraińskie
W przypadku 74 projektów polsko-ukraińskich partner wiodący najczęściej reprezentuje województwo lubelskie (29 projektów), następnie podkarpackie (24 projekty), mazowieckie (2 projekty) oraz podlaskie (1 projekt). Za realizację pozostałych 18 projektów polsko-ukraińskich odpowiada strona ukraińska. Przykłady:

„Muzea bez barier” – koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego – w ramach tego projektu w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli rozpoczęły się nowatorskie warsztaty w oparciu o pionierskie, innowacyjne programy edukacyjne dla osób niepełnosprawnych. W projekcie uczestniczą także Lwowskie Muzeum Historyczne oraz Muzeum Narodowe we Lwowie. Finalnie 10 muzeów z regionów przygranicznych umożliwi osobom niesłyszącym, niepełnosprawnym intelektualnie czy niewidomym pełniejsze poznawanie muzealnej oferty w zakresie sztuki i dziedzictwa przeszłości. Dofinansowanie: 168,7 tys. euro.

„Odnawialne źródła energii – recepta na poprawę jakości środowiska naturalnego na obszarze powiatu lubaczowskiego i rejonu jaworowskiego” – projekt przyczynił się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych, które powstają w wyniku produkcji energii cieplnej. Powiat lubaczowski zakupił specjalistyczny sprzęt do pozyskiwania drewna z poboczy (biomasa do ogrzania budynków Zespołu Szkół w Oleszycach) a rejon jaworowski na Ukrainie dokonał zakupu i instalacja kolektorów słonecznych o łącznej pow. 253 m2 (do ogrzewania wody w szpitalu w Nowojaworowsku). Dofinansowanie: 408,3 tys. euro.

Projekty polsko-białoruskie
Za realizację 20 projektów polsko-białoruskich spośród wszystkich 29 odpowiada instytucja
z województwa podlaskiego. Kolejnych 5 partnerów wiodących reprezentuje woj. lubelskie oraz 1 mazowieckie. Strona białoruska odpowiada za realizację 3 projektów, w tym 2 strategicznych.

„Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka – Etap III (granica polsko – białoruska) – powiat hajnowski RP – obwód brzeski RB” – ten strategiczny projekt otrzymał dofinansowanie w wielkości 4,85 mln euro, a jego białoruski odpowiednik – „Budowa i oprzyrządowanie drogowego przejścia granicznego 'Pieszczatka’ – Etap III (granica białorusko – polska) – obwód brzeski RB – powiat hajnowski RP” uzyskał wsparcie w wysokości 10,9 mln euro (największy pojedynczy grant w Programie).

„Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi” (dofinansowanie: 1,3 mln euro), „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko-białoruskim” (dofinansowanie: 611,3 tys. euro) oraz „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013” (dofinansowanie: 3,8 mln euro) .

„Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” – w projekcie uczestniczą gminy: Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czyże, Narew, Narewka, Czeremcha, Bielsk Podlaski, Orla oraz Rejon Świsłocki, Prużański i Kamieniecki na Białorusi. Celem projektu jest podniesienie poziomu ochrony środowiska poprzez poprawę przygotowania jednostek straży pożarnej do działań ratowniczo – gaśniczych w obszarze transgranicznym Puszczy Białowieskiej. Dofinansowanie: 3,9 mln euro.

Projekty trójstronne polsko-białorusko-ukraińskie
Za realizację 8 takich projektów odpowiada instytucja z Polski (5 projektów z województwa lubelskiego, po 1 z pozostałych województw obszaru wsparcia). Za następne 5 strona białoruska oraz za 1 strona ukraińska.

„Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej” – projekt obejmuje 60 miejscowości z trzech państw i przyczyni się do ich wzrostu potencjału turystycznego związanego z obiektami dziedzictwa kulturowego. Projekt skierowany jest do turystów z całego świata. Dofinansowanie: 412 tys. euro.

„Odbudowa szlaku wodnego E40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania” – projekt poświęcony będzie powołaniu i pracy stałej międzynarodowej komisji oraz wykonaniu analiz i studium wykonalności w kierunku przywrócenia w przyszłości pełnej żeglowności szlaku. Międzynarodowa droga wodna E40 postrzegana jest zarówno przez autorów projektu jak i władze trzech państw jako szansa na odciążenie ruchu kołowego, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz rozwój transgranicznej turystyki rzecznej. Dofinansowanie: 821,2 tys. euro.

Zakończone projekty
Wg danych na koniec stycznia 2014 roku, 11 projektów w programie zostało zakończonych. Czas na realizację pozostałych inicjatyw jest do końca grudnia 2015 roku.

***
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej. Wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na obszarze pogranicza polsko – białorusko – ukraińskiego. Cel ten jest realizowany poprzez dofinansowywanie projektów przynoszących korzyści regionom przygranicznym w następujących dziedzinach: poprawa warunków dla przedsiębiorczości, rozwój turystyki, poprawa dostępności regionu, ochrona środowiska, sprawne i bezpieczne granice, rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej, inicjatywy społeczności lokalnych. Każdy projekt musi obejmować partnerstwo transgraniczne, tzn. powinien być złożony wspólnie przez co najmniej dwóch partnerów – jednego z Polski i drugiego z Białorusi lub z Ukrainy. Budżet Programu ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa wynosi 186,2 mln euro. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP pełni funkcję Wspólnej Instytucji Zarządzającej Programu.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (mir.gov.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X