Seminarium nauczycieli-polonistów w Drohobyczu

Seminarium nauczycieli-polonistów w Drohobyczu

3 kwietnia w Drohobyczu odbyło się spotkanie nauczycieli na temat „Problemy w nauczaniu języka polskiego, jako drugiego języka i drogi ich rozwiązania”.


W dziewięciu szkołach Drohobycza język polski wykładany jest jako drugi język obcy, w kolejnych dwóch uczniowie mają lekcje z polskiego na zajęciach fakultatywnych. Uczą się go dzieci polskie oraz z polskim pochodzeniem, ale też wszyscy uczniowie zainteresowani nauką języka polskiego. 


Pierwszą szkołą w Drohobyczu, gdzie młodzież zaczęła studiować język Norwida, Słowackiego i Schulza była szkoła nr 15. Inicjatorką wprowadzenia języka polskiego do programu była znana drohobycka nauczycielka i działaczka społeczna, przewodnicząca Towarzystwa Kultury Polskiej „Odrodzenie” Maria Galas.

Od tego czasu minęło już ćwierć wieku, ale szkoła nr 15 nadal stanowi centrum wymiany doświadczeń nauczycieli-polonistów. Szkoła ma szerokie kontakty z placówkami w Polsce. Dla nauczycieli-polonistów, szczególnie dla młodych nauczycieli, bardzo ważna jest wymiana doświadczeń i wzajemne kontakty. 3 kwietnia szkoła we współpracy z Centrum Metodycznym Nauczania Języka Polskiego zorganizowała spotkanie „Problemy w nauczaniu języka polskiego, jako drugiego języka i drogi ich rozwiązania”.

Dyrektor Igor Łogin opowiedział o kontaktach szkół z partnerami i kolegami z Polski, o wspólnych projektach, o tym, jak wychowankowie szkoły zaczęli się zapoznawać z językiem i kulturą państwa, które jako pierwsze uznało niezależność Ukrainy. Niezmordowana popularyzatorka języka, literatury i kultury polskiej na ziemi drohobyckiej, Maria Galas, przybliżyła początki szkolnictwa polskiego w mieście po roku 1989. Pierwsze kroki stawiano w szkole sobotniej, kolejno odbywały się zajęcia fakultatywne w ramach programu. Dziś w szkole nr 15 języka polskiego w klasach 1 – 4 można się uczyć na zajęciach fakultatywnych, a od piątej klasy – jako drugiego języka obcego. Nauczycielka przypomniała obecnym słowa Janusza Korczaka: „Źle mówić i pisać znaczy krzywdzić swoją mową tych, którzy ją budowali”. Maria Galas podkreśliła jak ważne jest zapoznawanie dzieci i młodzieży z postaciami reprezentującymi kulturę polską wywodzącymi się z Drohobycza. Swoim wychowankom opowiada o dorobku Brunona Schulza, braci Chciuków, braci Gotliebów, o pracy chirurga Bronisława Kozłowskiego.

Profesor Drohobyckiego Uniwersytetu Pedagogicznego Hanna Iwanoczko poinformowała o nowych podręcznikach do nauki języka polskiego i innych materiałach dydaktycznych.

O własnych doświadczeniach nauczyciela-polonisty opowiedziała Olga Jedlicka, nauczycielka szkoły nr 15. Podczas lekcji zapoznaje uczniów z polską literaturą dla dzieci, przygotowuje obchody kolejnych rocznic związanych z wybitnymi postaciami. Obecni obejrzeli krótki film o nauczaniu języka polskiego w szkole i o podróżach do Polski.

Na zakończenie spotkania przed uczestnikami wystąpił polski dziecięcy chór „Odrodzenie”, który działa przy szkole od 1991 roku, a założony został przez Alfreda Szrajera. Obecnie chór prowadzi Olga Tomaszczuk.

Leonid Golberg
Tekst ukazał się w nr 7 (203) za 15-28 kwietnia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X