Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012 – 2025

Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012 – 2025

Przygotowany został w ramach współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej projektu Pomoc rozwojowa 2011 nr 539 pt: Poprawa jakości życia mieszkańców jako efekt programu rewitalizacji centrum miasta Lwowa. Projekt był realizowany przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Oficjalny ukraiński partner projektu: Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa.

„Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Instytutu Rozwoju Miast. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

Зміст / Spis treści:
Передмовa Олександр Кобзарев / Słowo wstępne Ołeksandr Kobzarew, s. 9
Передмовa Юрій Іванович Криворучко / Słowo wstępne Jurij Kryworuczko, s. 11

Передмовa Лілія Онищенко-Швець / Słowo wstępne Lilija Onyszczenko-Szweć, s. 14
1. Вступ, s.17
2. Комплексна ревіталізація центральної частини міста Львова, s. 19
3. Територія, що включена до Програми ревіталізації Львів-Підзамче (аналіз), s. 21
3.1. Делімітація території, що підлягає ревіталізації, s. 21
3.2. Короткий екскурс в історію розвитку району Підзамче …..23
3.3. Забруднення навколишнього середовища, s. 24
3.4. Транспортне сполучення, s. 26
3.5. Історична та культурна спадщина району Підзамче, s. 29
3.6. Просторово-функціональна структура, s. 32
3.7. Туризм, s. 35
4. Концепція ревіталізації Підзамче до 2025 року, s. 37
4.1. Підзамче сьогодні – висновки з аналізу, s. 37
4.2. Заплановані напрямки змін – бачення та цілі ревіталізації району Підзамче, s. 38
4.3. Eтап I: Перелік обов’язкових завдань в рамках програми ревіталізації району Підзамче (зокрема, система партнерства), s. 44
4.4. П роекти для підтримки процесу ревіталізації району Підзамче, s. 67
5. Система моніторингу, s. 77
5.1. Щорічний Звіт з моніторингу процесу ревіталізації Підзамче, s. 77
5.2. Оцінювання результатів у 2017 році, s. 78
5.3. Інформування місцевої громади про перебіг процесу ревіталізації, s. 79
Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025, s.81
1. Wprowadzenie, s. 83
2. Kompleksowa rewitalizacja centrum Lwowa, s. 85
3. Diagnoza obszar rewitalizacji Lwowa-Podzamcze, s.86
3.1. Delimitacja obszaru rewitalizacji, s.86
3.2. Zarys historii rozwoju Podzamcza, s. 87
3.3. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, s. 88
3.4. Transport i komunikacja, s. 89
3.5. Dziedzictwo historyczno-kulturowe Podzamcza, s. 89
3.6. Struktura przestrzenno-funkcjonalna, s. 91
3.7. Turystyka, s. 92
4. Koncepcja rewitalizacji Podzamcza do 2025 r., s. 94
4.1. Podzamcze dzisiaj – wnioski z diagnozy, s. 94
4.2. Planowane kierunki zmian – wizja i cele rewitalizacji Podzamcza, s. 95
4.3. Etap I: Lista zadań niezbędnych do realizacji w ramach programu rewitalizacji Podzamcza (w tym system partnerstw), s. 100
4.4. Projekty wspierające rewitalizację Podzamcza, s. 116
5. System monitorowania, s. 120
5.1. Coroczne Raport z monitowania rewitalizacji Podzamcza, s. 120
5.2. Ewaluacja ex-post w 2017 r., s. 121
5.3. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji, s. 122
Література/Literatura, s. 126

Autorzy: Pod redakcją dr Wojciecha Jarczewskiego oraz Macieja Huculaka – zespół w składzie: Maria Garcia Fernandez (Universidade da Coruna); Iryna Foheł (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Maciej Huculak (Instytut Rozwoju Miast); Karol Janas (Instytut Rozwoju Miast); dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast); Jonás Sánchez Méndez (Universidade da Coruna); Wioleta Śmietana (Instytut Rozwoju Miast); Andrij Pundor (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Stanisław Szepitjak (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Stepan Wesełowskyj (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); prof. Zygmunt Ziobrowski (Instytut Rozwoju Miast); Marjana Zub (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa)

ISBN 978-83-89440-27-3

Publikacja dostępna w wersji PDF:

Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012 – 2025

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X