Poszukujemy dyrektora administracyjnego Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Poszukujemy dyrektora administracyjnego Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora administracyjnego Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2013 o godz. 17:00. Kandydatury zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania:
wykształcenie wyższe;
biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
znajomość historii Polski oraz dobra orientacja we współczesnej kulturze polskiej;
orientacja w bieżącej sytuacji w Polsce oraz Europie;
udokumentowana działalność społeczna na rzecz środowiska polskiego na Ukrainie;
doświadczenie w pracy zawodowej (preferowane doświadczenie w pracy na uczelniach wyższych, w szkołach lub instytucjach kultury);
umiejętność zarządzania zespołem i organizacji pracy grupy zadaniowej;
znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet) oraz elektronicznych urządzeń biurowych (skaner, drukarka);
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
posiadanie udokumentowanego polskiego pochodzenia;
brak w przeszłości skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i brak aktualnie prowadzonych przeciwko niej postępowań dyscyplinarnych;

Przybliżony i ramowy zakres obowiązków:
administrowanie pomieszczeniem Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie);
nadzór nad bieżącym stanem spraw administracyjno-technicznych CKPiDE;
czynna współpraca z polskimi organizacjami w Iwano-Frankiwsku oraz obwodzie;
prowadzenie harmonogramu działania CKPiDE;
inicjowanie i realizacja projektów oraz wydarzeń z zakresu promocji kultury polskiej w mieście Iwano-Frankiwsk oraz obwodzie Iwano-Frankiwskim;
wspieranie edukacji dzieci i młodzieży polskich i polskiego pochodzenia;
inspirowanie oraz realizacja inicjatyw promujących idee integracji europejskiej oraz euroatlantyckiej;
realizacja inicjatyw sprzyjających zbliżeniu polsko-ukraińskiemu oraz przełamywaniu wzajemnych stereotypów.

Warunki finansowe będą przedmiotem odrębnych ustaleń.

Aplikacje należy wysyłać wyłącznie drogą e-mailową równocześnie na dwa adresy:
fopnu1@gmail.com
wwpu.lwow@msz.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X