Pop Iwan – kolejne spotkanie ekspertów

Od roku 2007, krok po kroku, jest realizowany projekt odbudowy dawnego obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze i utworzenia Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej Polski i Ukrainy w Mikuliczynie.

Projekt wpisany do tzw. mapy drogowej przez prezydentów obu państw powoli staje się symbolem wzorcowej współpracy polsko-ukraińskiej.

W dniach 13–14 lutego br. w Werchowynie (dawnym Żabiu) odbyło się kolejne spotkanie ekspertów poświęcone realizacji tej inicjatywy. Najbardziej zaawansowane są prace dotyczące odbudowy dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan. W roku ubiegłym m.in. dzięki grantom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Ambasady Polskiej w Kijowie, a także współpracy z bieszczadzką grupą ratownictwa górskiego GOPR udało się m.in. zrealizować stworzenie stanicy ratownictwa górskiego. W tym roku planowane są roboty przy odwodnieniu i ociepleniu ścian i stworzeniu warunków do utworzenia stacji meteorologicznej – tak jak to było przed wojną. Podczas obrad eksperckich, prowadzonych przez Ihora Cependę, rektora Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku, omówiono szczegółowo plan prac przewidzianych na rok 2015. W spotkaniu wzięli udział: Ihor Olijnyk, przewodniczący komisji ds. budownictwa, Janusz Smaza z warszawskiej ASP, Roman Zimka z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Wojciech Wółkowski z Politechniki Warszawskiej, a także nadzorujący prace przy odbudowie obserwatorium Wołodymyr Idak oraz Jurij Łukaszuk. Część spotkania poświęcona była problemom ruchu turystycznego i funkcjonowaniu stanicy ratownictwa górskiego na górze Pop Iwan. Wzięli w niej udział: szef służb ratowniczych obwodu iwanofrankiwskiego Wołodymyr Czerneckyj, Taras Koczkodan, Wasyl Kobyluk, a także Andrzej Czech i Grzegorz Chudzik z Grupy Bieszczadzkiej GOPR.

Omawiano też problemy przyszłej budowy Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej Polski i Ukrainy w Mikuliczynie. Sprawa znajduje się na etapie tworzenia projektu wykonawczego, który przedstawił zebranym architekt M. Doroszenko. Administracja obwodu iwanofrankiwskiego wydzieliła ze swego budżetu 800.000 hrywien na ten cel, co pozwoli w pełni na wykonanie prac projektowych, a w konsekwencji podjęcie budowy.

Do inicjatywy odbudowy obserwatorium już wcześniej, w ramach współpracy transgranicznej, włączyli się także przedstawiciele władz Rzeszowa. Podczas spotkania reprezentowały je panie – Katarzyna Sołek i Justyna Dec.

Już drugi rok z rzędu spotykamy się tutaj w sytuacji bardzo trudnej dla Ukrainy. Północno-wschodni sąsiad Ukrainy atakuje nie tylko zbrojnie, ale stara się wbić klin pomiędzy Polaków i Ukraińców. Kontynuując ten projekt, pokazujemy zarazem, że naszej dobrej współpracy nic nie jest w stanie zmienić, że jest to dla nas sprawa bardzo ważna – powiedział podczas spotkania konsul Marcin Zieniewicz, reprezentujący Konsulat Generalny RP we Lwowie.

Marcin Romer
Tekst ukazał się w nr 3 (223) za 17-26 lutego 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X