Pochodzenie polskiej ludności kresowej

Pochodzenie polskiej ludności kresowej

Zofia Kossak-Szczucka (Fot. lengyelironok.wikia.com)Polacy na Kresach – to część Narodu Polskiego

Należy pamiętać, że naród polski istniał i istnieje nie tylko w jednej ścisłej zbiorowości. Niestety, starannie to wpajano nam w ostatnich komunistycznych dziesięcioleciach, utrzymując, że społeczności polskich na Wchodzie nie ma. Duże jej skupiska żyły, funkcjonowały i funkcjonują po dziś dzień poza obszarami etnicznymi.

 

Trzeba pamiętać, że oni są również taką samą częścią narodu, która jednak żyjąc w oddaleniu od Macierzy potrafiła wytworzyć swój nieco odrębny klimat rodzinny, językowy i kulturowy, jednocześnie zachowując psychiczną i kulturową więź z Narodem i Ojczyzną. To świadczy dobitnie o tym, że duże znaczenie dla utrzymania świadomości i łączności ma religia, tradycje polskie, kultywowane i przekazywane przez pokolenia w oparciu o rodzinę, której rola jest niepowtarzalna w polskiej tradycji. Natomiast słabiej zmaganiom tym sprostał język, który uległ wpływom miejscowym.

 

Dzięki tym wzorcom, ich właściwemu zrozumieniu i prawidłowemu stosowaniu w życiu społecznym, politycznym, naukowym, kulturalnym, mającym odniesienie do istnienia jednej historycznej wspólnoty, Rzeczypospolitej, stało się możliwe budowanie i powiększanie jej o społeczności etnicznie obce, asymilujące się i utożsamiające z jego wartościami. W konsekwencji dziejowej wpłynęło to na zwiększenie, wzbogacenie i wzmocnienie w każdej sferze naszego życia narodowo-kulturowo-społecznego. Zaświadcza o tym cały zastęp Polaków, którzy na trwałe weszli do panteonu polskiej nauki, kultury, a wywodzili się z ziem kresowych.

 

Na zakończenie przytoczę wspomnienie kresowe Z. Kossak-Szczuckiej, (…) My tu gospodarzami, my tu jesteśmy u siebie. Jeśli jest tu co, to, co my stworzyliśmy. (…) Stamtąd przychodzi do Macierzy nowy żywioł ludzki, pełen energii i zdrowia. Tam się rodzą typy zuchwałe, uparte, umiejące chcieć i działać. Stamtąd przychodzą surowce i szeroki, młody oddech(…). Kresy, jako pojęcie w polskiej tradycji ma głębokie odniesienie nostalgiczne, symboliczne i zarazem patriotyczne.

 

Dr Dariusz Piotr Kucharski
Tekst ukazał się w nr 4 (56) 29 lutego 2008

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X