Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. profesora Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zaprasza na studia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. profesora Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zaprasza na studia

Drodzy absolwenci klas maturalnych. Zapraszamy Was na bezpłatne studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. profesora Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach utworzona została na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku.

Położona jest w Suwałkach, 70 tysięcznym mieście, stolicy subregionu województwa podlaskiego, znajdującego się w strefie transgranicznej trzech państw: Litwy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja).

PWSZ jest jedną z największych publicznych uczelni w regionie. Posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia na większości kierunków, nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.
Uczelnia kształci co roku ponad 2.300 studentów na studiach pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne oraz podyplomowych. Coraz więcej studentów kształci się u Nas z zagranicy np. Litwa, Białoruś, Ukraina, Portugalia.

W ramach zajęć przedmiotowych szczególne znaczenie odgrywa nauka języków obcych oraz upowszechnianie wiedzy w sposób praktyczny( ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe)

Każdy student, po spełnieniu określonych wymagań ma możliwość uzyskania pomocy materialnej w postaci: stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego, zapomogi losowej, stypendia Rektora uczelni.

Posiadamy własny komfortowy akademik (nowe pokoje 2,3 osobowe z łazienką i lodówką, kuchnia i pralnia z suszarnią na 2-3 pokoje). Odpłatność za miejsce w akademiku tylko 250 zł/ miesiąc.

PWSZ prowadzi szeroką współpracę z uczelniami w kraju i za granicą poprzez wymianę studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu ERASMUS.

Na terenie Uczelni znajduje się:
-Akademickie Biuro Karier – które zajmuje się bezpłatną promocją i aktywizacją zawodową absolwentów i studentów (pomoc studentowi i absolwentowi w poruszaniu się po konkurencyjnym rynku pracy, wsparcie w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery, pośrednictwo w kontakcie z pracodawcami, prowadzenie szkoleń, współpraca z jednostkami pośrednictwa pracy, organizacjami pracodawców, firmami,

-Biblioteka Uczelniana – posiadająca bogaty księgozbiór( 52000 woluminów) dostosowany do prowadzonych kierunków studiów,

-Własne wydawnictwo „Kwartalnik PWSZ w Suwałkach”,

-Baza dydaktyczna – sale i aule wykładowe, pracownie badawcze, dydaktyczne i sportowe, laboratoria specjalistyczne, sprzęt, maszyny urządzenia dydaktyczne,

-Akademicki Dom Studenta,

-Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego,

-Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,

-Studenckie koła naukowe umożliwiające poszerzanie swoich zainteresowań naukowych i zawodowych,

-Siłownia,

-Akademicki Zespół Szkół z VII Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi j.polski i j.angielski),

-Uniwersytet Trzeciego Wieku dla osób starszych.

W ramach struktury organizacyjnej Uczelni funkcjonują trzy Instytuty kształcące na kierunkach:

1. Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny:
1)Pedagogika o specjalności: a) wczesnoszkolna, b) pedagogika osób starszych,
2) Ekonomia o specjalności: ekonomika małego i średniego przedsiębiorstwa,
3) Finanse i rachunkowość o specjalności: rachunkowość w przedsiębiorstwie,
4) Filologia Angielsko-Rosyjska o specjalności: a) Język Angielski i Rosyjski – specjalność nauczycielska, b) Język Angielski – translatoryka,

2. Instytut Politechniczny:
1) Zarządzanie i Inżynieria produkcji o specjalności: a) inżynieria produkcji rolnej (nowa specjalność !), b) przetwórstwo rolno-spożywcze, c) zarządzanie środowiskiem,
2) Budownictwo o specjalności: a) konstrukcje budowlane i inżynierskie, b) budownictwo ekologiczne i energooszczędne, c) budownictwo drogowe,
3) Transport o specjalności: a) logistyka w transporcie, b) eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych,

3. Instytut Ochrony Zdrowia:
1) Bezpieczeństwo wewnętrzne,
2) Ratownictwo medyczne,
3) Pielęgniarstwo,
4) Kosmetologia.

Mamy bardzo dobra bazę dydaktyczną, laboratoria i sale wykładowe nie odbiegające od standardu w państwach Unii Europejskiej. Miasto Suwałki ma ciekawe obiekty, służące rekreacji.

Sala widowiskowo-teatralna na 700 miejsc, nowoczesny aquapark, ośrodek narciarski, jeziora. Blisko z Suwałk do Wilna i Kowna ok 100 km i na lotnisko.

Uczelnia podejmuje także wszelkie działania w celu utworzenia nowych kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb rynkowych, rozwojowych i gospodarczych.

Poprzez uzyskiwane środki finansowe z wielu realizowanych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, ciągle rozwija posiadaną bazę dydaktyczną, naukową i socjalną. W październiku 2014 r. planowane jest otwarcie nowego budynku dydaktycznego wraz z wyposażeniem specjalistycznym do laboratorium budownictwa, laboratorium chemii spożywczej i centrum dydaktyczno-konsultacyjnego w Transgranicznym Centrum Transferu Technologii w PWSZ w Suwałkach.

Merytoryczną i finansową działalność Uczelni wspierają instytucje państwowe, w tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz podmioty zagraniczne.

Uczelnia poprzez nowoczesną wiedzę, nowe technologie, profesjonalną kadrę i wyposażenie naukowo-dydaktyczne może zapewnić uzyskanie wysokich kwalifikacji przez każdego studenta.

Zachęcamy młodzież polskiego pochodzenia ( z Kartą Polaka) do zgłaszania się i bezpłatnego studiowania na naszej Uczelni.

Wszelkie niezbędne informacje w sprawie rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Uczelni: www.pwsz.suwalki.pl i w załączonych ulotkach promocyjnych.
Jesteśmy również na facebooku.

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji i ulotek promocyjnych wśród społeczności Polskiej.
Serdecznie zapraszamy Każdego Polaka do Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.

Byłem u Państwa w Żytomierzu w 2011 roku w szkole gdzie uczą się również Polacy i z tego spotkania dwie dziewczyny z Żytomierza studiują u nas kosmetologie i pedagogikę.

Z wyrazami szacunku i poważania

dr n. med. Jarosław Kuczyński, prorektor ds. promocji i rozwoju PWSZ

Bliższe informacje www.pwsz.suwalki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X