Otwarto piesze przejście graniczne Medyka-Szeginie

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przywrócono funkcjonowanie przejścia pieszego w Medyce. Aktualnie jest to jedyne przejście na granicy z Ukrainą gdzie można przekroczyć granicę pieszo. W dalszym ciągu nie ma tu możliwości przekroczenia granicy środkami transportu.

W oparciu o rozporządzenie MSWiA, 16 maja Straż Graniczna w Medyce rozpoczęła odprawy osób przekraczających granicę pieszo. W dalszym ciągu nie ma tu możliwości przekroczenia granicy samochodem, autobusem bądź pociągiem. Utrzymane zostają także ograniczenia dot. określonych kategorii osób które mogą przekroczyć granicę.

Nadal realizowane są wytyczne dotyczące kontroli sanitarnej, w tym przepisy dotyczące obowiązkowej kwarantanny.

Każda osoba wchodząca pieszo do Polski, oprócz standardowej kontroli granicznej ma mierzoną temperaturę, a funkcjonariusze rejestrują jej dane osobowe w elektronicznej bazie sanitarnej. Następnie podlega przepisom związanym z obowiązkową kwarantanną.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno podróżnych jak i funkcjonariuszy, w pawilonach przeznaczonych do odpraw pieszych, zostały zastosowane dodatkowe środki bezpieczeństwa. Między innymi funkcjonariusze wyposażeni są w indywidualne środki ochrony, a do odprawy granicznej dopuszczana jest ograniczona liczba osób.  

Ciągle obowiązują przepisy dot. kategorii osób, które mogą przekroczyć granicę do Polski:

– obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
– cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
– szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
– cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy: wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
– cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
– w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MSWIA z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 864) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Źródło: bieszczadzki.strazgraniczna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X