Konkurs na prace o obronie Lwowa w 1939 r.

-a A+

Redakcja „Kuriera Galicyjskiego” oraz Fundacja Joachima Lelewela ogłaszają konkurs dla młodzieży – „Obrona Lwowa – wrzesień 1939”.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ostatnich pięciu klas szkół średnich, w których nauczany jest język polski, na terenie obejmującym okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Prosimy o nadsyłanie prac –opowiadań, utworów dziennikarskich (np. wywiadów, reportaży) oraz filmów (do 5 minut) – dotyczących obrony b. południowowschodnich województw Rzeczpospolitej Polskiej, a zwłaszcza Lwowa, przed Armią Niemiecką (Wehrmachtem) i Armią Czerwoną we wrześniu 1939 r. Praca (w języku polskim) powinna opisywać tamte wydarzenia lub pokazywać ich dzisiejszy wygląd, może zawierać relacje żyjących świadków walk z września 1939 r. lub ich krewnych, opisy miejsc walk, opisy upamiętnień walk.

Konkurs rozpoczyna się 10 lipca 2019 r. i będzie trwać do 1 listopada 2019 r. Prace prosimy nadsyłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do osób wskazanych przez organizatorów. Szczegóły podane będą na stronach internetowych Fundacji Lelewela (http://fundacjalelewela.pl/ oraz http://kresy1939.pl/) oraz „Kuriera Galicyjskiego” www.kuriergalicyjski.com

Przewidywane są dwie pierwsze nagrody, za utwór dziennikarski lub literacki oraz za film. Nagrodą jest tablet oraz publikacja nadesłanej pracy (możliwa jest publikacja wybranych prac jeszcze przed przyznaniem nagród). Oprócz tego przyznane będą inne nagrody i wyróżnienia. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://kresy1939.pl/ oraz www.kuriergalicyjski.com

Regulamin konkursu Obrona Lwowa – wrzesień 1939

1. Organizator i czas trwania konkursu
Organizatorem Konkursu dziennikarsko-literackiego i filmowego „Obrona Lwowa – wrzesień 1939” (zwanego dalej „Konkursem”) są wspólnie Fundacja Joachima Lelewela i Redakcja „Kuriera Galicyjskiego” (zwani dalej „Organizatorem Konkursu”).

Konkurs rozpoczyna się 10 lipca 2019 r. i będzie trwać do 1 listopada 2019 r.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba będąca uczniem ostatnich pięciu klas szkół średnich, w których nauczany jest język polski, na terenie obejmującym okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, która prześle na adres e-mailowy Organizatora Konkursu lub dostarczy do wskazanej przez Organizatora osoby elektroniczną lub papierową wersję swojego artykułu, opowiadania lub elektroniczną wersję filmu (zwanego dalej „Utworem”) spełniającego warunki Konkursu.

Utwór nadesłany na Konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie może być obciążony prawami osób trzecich. Utwór nadesłany na Konkurs nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów; nie powinien też być wcześniej publikowany w mediach na terytorium Republiki Białoruś i Rzeczpospolitej Polskiej, nie licząc gazetek szkolnych.

Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.

3. Cel Konkursu i tematyka prac
Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży, zwłaszcza młodych Polaków żyjących na Ukrainie, w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, wiedzy o obronie b. południowowschodnich województw Rzeczpospolitej Polskiej, a zwłaszcza miasta Lwowa, przed Armią Niemiecką (Wehrmachtem) i Armią Czerwoną we wrześniu 1939 r.

Utwór musi opisywać powyższe wydarzenia lub pokazywać ich dzisiejszy wygląd, może zawierać relacje żyjących świadków tamtych wydarzeń lub ich krewnych, opisy miejsc walk, opisy upamiętnień walk.

Formą dopuszczającą Utwór do Konkursu jest opowiadanie, utwór dziennikarski (np. wywiad, reportaż) oraz film (do 5 minut).

4. Zasady konkursu
Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 1 listopada 2019 r. swój Utwór (decyduje data wysłania e-maila lub osobistego dostarczenia) w postaci papierowej (wyłącznie w przypadku opowiadania lub utworu dziennikarskiego) lub elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo osobiście do osób, wskazanych przez Organizatora Konkursu na stronach internetowych Fundacji (http://fundacjalelewela.pl/ oraz http://kresy1939.pl/) oraz „Kuriera Galicyjskiego” www.kurier galicyjski.com

Format opowiadania i artykułu – MS Word (*.doc, *.docx) OpenOffice (*.odt, *.odf) lub Adobe Acrobat (*.pdf), filmu – MPEG, AVI lub inny powszechnie używany; mailem lub na płytce dvd albo cd.

Objętość Utworu nie powinna przekraczać 2 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie – łącznie 3600 znaków) lub 5 minut w przypadku filmów.

W Konkursie wezmą udział Utwory napisane lub nagrane w języku polskim.

Wraz z Utworem, wysłanym lub przekazanym do Organizatora Konkursu, muszą być podane dane autora. Dane autora powinny zawierać: imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, w przypadku uczniów nazwę szkoły oraz klasę, ewentualnie informację o dotychczasowym dorobku literackim, dziennikarskim lub filmowym.

5. Jury Konkursu
Jury Konkursu, powołane, przez Organizatora, wyłania zwycięzców oraz prace wyróżnione, większością głosów.

Od decyzji Jury nie ma odwołania.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 30 listopada 2019 r. poprzez zamieszczenie na stronach www Organizatora Konkursu informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Utworów oraz ich autorów. Uczestnik może zastrzec niepodawanie swego imienia i nazwiska.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

a) za utwór dziennikarski lub literacki:

nagroda I: tablet oraz publikacja Utworu na łamach portalu Organizatora Konkursu
wyróżnienia: dyplomy oraz publikacja Utworu na łamach portalu Organizatora Konkursu

b) za film:

nagroda I: tablet oraz publikacja Utworu (w całości lub części, samodzielnie lub w ramach większego filmu) na YouTube lub innym portalu.
wyróżnienia: nagrody książkowe oraz publikacja Utworu (w całości lub części, samodzielnie lub w ramach większego filmu) na YouTube lub innym portalu.

Możliwe jest przyznanie nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów.

Nagrodzeni zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród.

7. Postanowienia końcowe
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie http://kresy1939.pl/ oraz www.kuriergalicyjski.com

Osobami odpowiedzialnymi za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu są Piotr Kościński oraz Mirosław Rowicki.

Przesyłając Utwór na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

Autorzy przenoszą na Fundację Joachima Lelewela oraz Redakcję „Kuriera Galicyjskiego” prawa do nagrodzonych utworów.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji Utworów nadesłanych na Konkurs przed jego zakończeniem, a w szczególności na rocznicę obrony Lwowa, 12–22 września 2019 r. Fakt publikacji nie wpływa na ostateczną decyzję Jury.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.