Konkurs na stanowisko Dyrektora Administracyjnego CKPiDE w Iwano-Frankiwsku

Konkurs na stanowisko Dyrektora Administracyjnego CKPiDE w Iwano-Frankiwsku

Ogłoszono nowy konkurs na stanowisko Dyrektora Administracyjnego Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2014 roku o godzinie 17.00. Kandydatury zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania:

a) wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu zarządzania, zarządzania projektami lub marketingu;
b) biegła znajomość języka polskiego oraz języka ukraińskiego w mowie i piśmie;
c) znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym;
d) znajomość historii Polski oraz dobra orientacja we współczesnej kulturze polskiej;
e) orientacja w bieżącej sytuacji w Polsce oraz Europie;
f) udokumentowana działalność społeczna na rzecz środowiska polskiego na Ukrainie;
g) doświadczenie w pracy zawodowej;
h) umiejętność zarządzania zespołem, organizacji pracy grupy zadaniowej, organizacji kampanii promocyjnych, tworzenia budżetu, organizacji spotkań i wydarzeń promocyjnych, tworzenia planów oraz kosztorysu projektu;
i) znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet) oraz elektronicznych urządzeń biurowych (skaner, drukarka);
j) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
k) posiadanie udokumentowanego polskiego pochodzenia;
l) brak w przeszłości skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i brak aktualnie prowadzonych przeciwko niej postępowań dyscyplinarnych.

Przybliżony i ramowy zakres obowiązków:

a) administrowanie pomieszczeniem  Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie);
b) nadzór nad bieżącym stanem spraw administracyjno-technicznych CKPiDE;
c) czynna współpraca z polskimi organizacjami w Iwano-Frankiwsku oraz obwodzie Iwano-Frankiwskim;
d) prowadzenie harmonogramu działania CKPiDE;
e) inicjowanie i realizacja projektów oraz wydarzeń z zakresu promocji kultury polskiej w mieście Iwano-Frankiwsk oraz obwodzie Iwano-Frankiwskim;
f) wspieranie edukacji dzieci i młodzieży polskiej i polskiego pochodzenia;
g) inspirowanie oraz realizacja inicjatyw promujących idee integracji europejskiej oraz euroatlantyckiej;
h) realizacja inicjatyw sprzyjających zbliżeniu polsko-ukraińskiemu oraz przełamywaniu wzajemnych stereotypów.

Prawidłowa aplikacja – zgłoszenie kandydatury musi zawierać:

1. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.
2. Wszystkie niezbędne oryginały lub kopie dokumentów oraz wląsnoręcznie podpisane niezbędne oświadczenia wymagane w § 2 pkt 3 Regulaminu.
3. Inne dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają spełnienie wymagań i kryteriów stawianych przed kandydatem w Regulaminie Konkursu.
 

Warunki finansowe będą przedmiotem odrębnych ustaleń.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2014 roku o godzinie 17.00. Kandydatury zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacje należy wysyłać wyłącznie drogą e-mailową równocześnie na dwa adresy: fopnu1@gmail.com oraz wwpu.lwow@msz.gov.pl

 

Regulamin konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X