Jedenasta Wschodnia Szkoła Zimowa

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu zapraszają młodzież do udziału w Jedenastej Wschodniej Szkole Zimowej, która odbędzie się 1-14 marca 2014 w Warszawie i Wrocławiu. Warunkiem udziału jest wiek do 25 lat. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 stycznia 2014 r.

 

 

I. Warunki uczestnictwa

1. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

 

2. Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze z Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz z Polski i krajów UE.

 

3. Od kandydatów oczekujemy znajomości obu języków wykładowych Szkoły: polskiego i angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie i korzystanie z wykładów.

 

4. Program Szkoły składa się z wykładów (wykładowcami będzie międzynarodowe grono specjalistów problematyki regionu) oraz seminariów (do wyboru jedno z kilku seminariów), na których każdy uczestnik Szkoły wygłosi referat z zakresu swojej pracy dyplomowej, a także wizyt w instytucjach Warszawy i Wrocławia oraz udziału w towarzyszącym Szkole programie kulturalnym.

 

II. Stypendia

1. Kandydaci z krajów nie będących członkami UE mogą ubiegać się o stypendium na pokrycie kosztów całości lub części pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, udział w wykładach i seminariach oraz imprezach towarzyszących), a także o częściowe dofinansowanie kosztów podróży (nie dotyczy kandydatów z Polski i krajów UE oraz osób studiujących w Polsce i w krajach UE)

 

2. Podanie o pokrycie kosztów należy dołączyć do dokumentów kandydata.

 

III. Dokumenty

1. Kandydaci winni wypełnić formularz elektroniczny dostępny na: formularz zgłoszeniowy oraz na stronie: Studium Europy Wschodniej, i załączyć niezbędne dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) curriculum vitae,

c) zdjęcie,

d) rekomendację promotora pracy dyplomowej (podpisany i zeskanowany list),

e) potwierdzenie znajomości języka polskiego (nie dotyczy kandydatów z Polski),

f) zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające, że kandydat jest na ostatnim roku studiów magisterskich lub jednolitych studiach pięcioletnich,

g) podanie o pokrycie kosztów całości lub części pobytu w Szkole (nie dotyczy kandydatów z Polski).

 

2. Ostateczny termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 20 stycznia 2014 r.

 

IV. Pobyt w Warszawie i Wrocławiu:

1. Komisja kwalifikacyjna Szkoły podejmie decyzję w sprawie listy uczestników do 30 stycznia 2014 r., po czym powiadomi wszystkich kandydujących.

 

2. Formalne zaproszenia do zakwalifikowanych kandydatów Wschodniej Szkoły Zimowej 2013 zostaną wysłane e-mailem nie później 1 lutego 2014 r. Pocztą zostanie wysłany oryginał zaproszenia, podpisany przez dyrektora Szkoły. Właściwe Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej otrzymają listę zakwalifikowanych kandydatów w celu ułatwienia formalności wyjazdowych.

 

3. Przyjazd uczestników do Warszawy – 28 lutego. Zajęcia dydaktyczne Szkoły rozpoczną się w sobotę 1 marca w Warszawie. 4 marca – objazd (Warszawa -Wrocław), 5 -14 marca – sesja we Wrocławiu.

 

Wyjazd uczestników 15 marca.

 

Dalsze informacje:
Studium Europy Wschodniej

Kolegium Europy Wschodniej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X