Konferencja „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”

Konferencja „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”

II edycja Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd” odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 19-20 października 2012 roku. Zgłoszenie do udziału, wraz z podaniem tematu i streszczenia referatu prosimy podawać do 7 października 2012 r.

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w II edycji Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”, która odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 19-20 października 2012 roku.

Pierwsza konferencja w 2010 roku odbywała się w okresie obchodów 65-lecia założenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i była odwołaniem do wileńskich oraz lwowskich korzeni toruńskiej uczelni. Przedsięwzięcie cieszyło się bardzo dużym powodzeniem, do Torunia przyjechało łącznie ok. 70 osób – studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki. Byli to przede wszystkim studenci polonijni studiujący na polskich uczelniach oraz młodzież polska z Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy i Ukrainy podejmująca w swoich pracach tematy kresowe. Celem konferencji było zachęcenie studentów do szerszego podejmowania tematyki kresowej w pracach dyplomowych.

Celem i założeniami II edycji Konferencji „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd” jest przegląd studenckich opracowań, prac dyplomowych tematycznie związanych z problematyką kresową i polonijną oraz prac młodych pracowników nauki. Za niezwykle ważne należy uznać stworzenie młodym badaczom możliwości publicznego prezentowania swoich prac, prowadzenia dyskusji i możliwości przygotowania do publikacji oraz wydania referowanych tekstów w tomie pokonferencyjnym.

 

Paweł Juszkiewicz o Związku Polaków na Białorusi, 2010 r. (Fot. archiwum konferencji)Konferencja podejmie problemy historii i współczesności Kresów Wschodnich w następujących obszarach tematycznych:
1) historia, kultura, obyczajowość, wybitne postacie z Kresów, ich działalność i spuścizna;
2) dylematy tożsamościowe i językowe na Kresach, w tym polszczyzna kresowa;
3) działalność organizacji polonijnych;
4) prasa i wydawnictwa polskie;
5) szkolnictwo polskie na Kresach;
6) wkład Polaków oraz polskich przedsiębiorstw w rozwój ekonomiczny Kresów.
Mnogość i różnorodność podejmowanej tematyki przesądza o jej interdyscyplinarności.


Nowe plany konferencyjne:
Począwszy od tej edycji Konferencji zamierzamy podejmować problematykę Polaków zamieszkałych w wybranych regionach i krajach. Jeden z bloków konferencyjnych będzie poświęcony Polakom w Kazachstanie. Przewiduje się, że w referatach poruszone będą następujące zagadnienia:
1) obecności Polaków – carskich zesłańców, w nauce i innych dziedzinach życia Kazachstanu;
2) treść, formy i skutki sowietyzacji ludności polskiej na Ukrainie i Białorusi w latach 20-30-tych XX w.;
3) represje wobec ludności polskiej na Ukrainie i Białorusi w latach 30-tych;
4) proces wysiedlania Polaków z Ukrainy i Białorusi do Kazachstanu w 1936 r., droga do Kazachstanu;
5) rozmieszczenie w tzw. toczkach i życie codzienne: praca, reżim komendancki i ucieczki oraz życie religijne; możliwości kształcenia się i uzyskiwania zawodu oraz zachowania języka ojczystego.

Julia Umańska o Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej w Żytomierzu (Fot. archiwum konferencji)Uczestnictwo w konferencji
Przewiduje się, że w Konferencji uczestniczyć będzie ok. 80 osób, w tym:
1) studenci i doktoranci polonijni studiujący w polskich uczelniach, w tym stypendyści Fundacji „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć”;
2) studenci i doktoranci polonijni studiujący na uczelniach w kraju zamieszkania;
3) przedstawiciele Polaków z Kazachstanu;
4) inni studenci i młodzi pracownicy nauki interesujący się tą problematyką;
5) repatrianci, osiedleni w Polsce.

Koszt uczestnictwa
Pobyt osób wymienionych w pozycji 1) – 3) – jest pokrywany ze środków Senatu RP przeznaczonych na opiekę nad Polonią oraz środków własnych Fundacji „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć”. Studenci i młodzi pracownicy nauki niepolonijni wnoszą opłatę wpisową w wysokości 250 zł. Kwota ta obejmuje koszt 2 noclegów, wyżywienia oraz publikacji pokonferencyjnej. (Płatność po zakwalifikowaniu uczestnika).

 

Harmonogram zgłoszeń
1) zgłoszenie do udziału, wraz z podaniem tematu i streszczenia – do 7.10.2012;
2) przesłanie tekstu referatu w wersji elektronicznej – do 14.10.2012;
3) przesłanie tekstu ostatecznego, wraz ze streszczeniem w języku polskim, angielskim i rosyjskim (w wersji elektronicznej) – do 15.11.2012;
4) oddanie referatów do druku – 30.11.2012.

Przewidywany czas wystąpienia – 15 minut.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie konferencyjnego formularza zgłoszeniowego on-line. Link do formularza zostanie przesłany po wysłaniu maila pod następującym adresem: torun.konferencja@gmail.com

Prosimy również Państwa o rozpowszechnienie informacji o konferencji szczególnie wśród studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, których serdecznie zapraszamy z referatami. Będziemy niezwykle wdzięczni za pomoc.

 

Organizatorami Konferencji są: Fundacja „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć”, Uniwersyteckie Koło Naukowe Miłośników Ziem Kresowych oraz Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

W imieniu organizatorów
Paweł Juszkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X